Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Par mums
  3. Vadība

Vadība

GS1 Latvija ir biedrība, neatkarīga, bezpeļņas organizācija un mūsu augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce, bet tās starplaikos darbojas Padome.

Padome tiek vēlēta vienu reizi divos gados 9 cilvēku sastāvā, kuri pārstāv dažādu nozaru un lielumu uzņēmumus.

Padomes sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes gadā un tā apstiprina gada budžetu, gada darbības pārskatus, biedra naudas apmērus u.c.

Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa – Valdes priekšsēdētāja.

Biedrības Valdi ievēl Padome un tā vada organizācijas ikdienas darbu un ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru Pilnsapulces un Padomes kompetencē.