Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Nozares
  3. Grāmatas un periodika

Grāmatas un periodika

Grāmatas un periodiskie izdevumi ISBN un ISSN

Publicētie materiāli - grāmatas, laikraksti, žurnāli un nošu izdevumi, attiecībā uz numuru piešķiršanu jāizskata atsevišķi, jo:

  • tiem jāatrod tāds risinājums, kas nodrošinātu ne tikai mazumtirdzniecības vajadzības, bet ļautu apstrādāt arī atgriezeniskos procesus - šķirošanu un uzskaiti vairumtirgotājiem un izdevējiem. Tas tiek nodrošināts ar papildu numuru, kuru nav jāiekļauj pašas vienības identifikācijas numurā;
  • tie jau tiek numurēti starptautiskajās sistēmās : ISBN, ISMN un ISSN.
    Tomēr kopumā numuram nepārprotamā un unikālā veidā jāidentificē konkrētais produkts:  1 produkts = 1 nosaukums = 1 numurs

Uzņēmums var veikt grāmatu un brošūru identifikāciju tādā pašā veidā kā jebkuru citu mazumtirdzniecības vienību identifikāciju. Tomēr ieteicams izmantot ISBN jeb starptautisko grāmatas standartnumura (International Standard Book Number) identifikāciju. Numurus piešķir ISBN starptautiskā aģentūra vai Latvijā – Latvijas Nacionālā Bibliotēka (ISBN aģentūra) .

ISBN sistēmai piešķirti GS1 prefiksi 978 un 979.

Grāmatas un  brošūras jāmarķē ar EAN-13, UPC-A vai UPC-E svītrkoda simbolu, kas atbilst drukas kvalitātes specifikācijām, kas pielietojamas visiem GS1 sistēmas svītrkodu simboliem.

Kā jau tika minēts, grāmatu un un brošūru identifikācijai izdevējiem ir divas iespējas:
     • kā jebkuram citam produktam, izmantot GTVN-13 numurēšanas struktūru;
     • izmantot ISBN numuru.

1. risinājums - GS1 noteikumu pielietošana jeb GS1 risinājums

P1 P2 P3     X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9    C

PPP - GS1 nacionālās organizācijas prefikss       
XXX-  numurs, kas nepārprotami identificē izdevumu saskaņā ar GS1 nacionālās
          organizācijas noteikumiem
C -     kontrolcipars

2. risinājums - ISBN sistēmas pielietošana

978 vai 979   X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9    C

978 vai 979 - GS1 piešķirtais ISBN prefikss
XXX-              ISBN numurs, kas nepārprotami identificē izdevumu
C-                  EAN simbola kontrolcipars

Abos gadījumos numurs tiek attēlots, izmantojot EAN-13 simbolu.

Periodiskos jeb sērijveida izdevumus, piemēram, laikraksti, žurnāli, gada pārskati u.c. var identificēt tāpat kā jebkuru citu mazumtirdzniecības vienību. Tomēr arī starptautiskai periodisko izdevumu numurēšanai GS1 ir piešķīrusi atsevišķu prefiksu 977

Lai identificētu periodiskos izdevumus ISSN* periodiskiem izdevumiem piešķir identifikācijas numurus, izmantojot šo prefiksu. Bibliogrāfijas institūta ISSN centrs ir autorizēta institūcija ISSN piešķiršanai Latvijā.

* ISSN  - International Standart Serial Number (starptautiskais standarta seriālizdevumu numurs).

Tātad, līdzīgi kā grāmatām arī seriālizdevumu identifikācijai izdevējiem ir divas iespējas:

     • kā jebkuram citam produktam, izmantot GTVN-13 numurēšanas struktūru;
     • izmantot ISSN numuru.

1. risinājums - GS1 noteikumu pielietošana jeb GS1 risinājums

P1 P2 P3    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9    C    S1 S2

PPP -  GS1 nacionālās organizācijas prefikss
XXX -  numurs, kas nepārprotami identificē seriālizdevumu saskaņā ar GS1 nacionālās
           organizācijas noteikumiem
C -      kontrolcipars
SS -    papildinājums, kas attēlo izdevuma iznākšanas hronoloģisko secību

2.risinājums - ISSN sistēmas pielietošana

977    X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7    Q1 Q2    C    S1 S2

977 -  GS1 prefikss
XXX -  ISSN numurs (bez kontrolcipara) nepārprotami identificē publikācijas nosaukumu
QQ -   varianta cipars
C-       EAN simbola kontrolcipars
SS -    papildinājums, kas attēlo izdevuma iznākšanas hronoloģisko secību.

Varianta ciparus Q1 un Q2 var izmantot, lai izteiktu tā paša nosaukuma izdevuma variantus ar dažādu cenu vai dažādu dienu identificēšanai vienas nedēļas laikā. Parastam virsrakstam vērtība ir 00.

Sērijveida izdevumus jāmarķē ar svītrkoda simboliem EAN-13, UPC-A vai UPC-E, kas atbilst visu GS1 sistēmas svītrkodu simbolu drukas kvalitātes specifikācijām. Divu ciparu vai piecu ciparu Add-On simboli ir opcijas, kurus izmanto kopā ar EAN/UPC simboliem. GS1 iesaka izmantot divu ciparu Add-On šādi:

Nedēļas izdevumiem                                  01-53 (nedēļu skaits gadā)
Izdevumiem, kuri iznāk 1x 2 nedēļās         02, 04, 06 .......52 ned.
Mēnešizdevumiem                                      01-12 (mēnešu skaits gadā)
Izdevumiem, kuri iznāk 1 x 2 mēnešos      02, 04, 06......12 vai 01, 03, 05 ......11
                                                                    (pieņemtais numurs ir aptvertā perioda 
                                                                     pirmā mēneša numurs)
Ceturkšņa izdevumiem                               iepriekšējie noteikumi kā izdevumiem 1 x 2
                                                                     mēnešos
Sezonas izdevumiem                                 1.cipars - gada pēdējais cipars
                                                                    2.cipars - gada sezona
                                                                    (pavasaris -1, vasara-2, rudens-3, ziema-4) 
Izdevumiem, kuri iznāk 1 x gadā               1.cipars - gada pēdējais cipars
                                                                    2.cipars - 5 (vienmēr) 
Citi intervāli                                                identificē ar cipariem no 01-99

501234567890012_182

Abos gadījumos numurs tiek attēlots, izmantojot EAN-13 svītrkoda simbolu.