GS1 Latvija PRIVĀTUMA POLITIKA

1.Ievads

Šajā privātuma politikā ir aprakstīts, kādā veidā un kādiem nolūkiem biedrība GS1 Latvija izmanto un apstrādā personas datus. GS1 Latvija apstrādā fizisko personu datus atbilstoši Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (VDAR) (2016/679), Fizisko personu datu apstrādes likumam, Biedrību un nodibinājumu likumam un citiem piemērojamiem tiesību aktiem.

2. Datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir biedrība “GS1 Latvija” (mēs, mums, mūsu), reģistrācijas numurs 40008132700, juridiskā adrese Rīga, Cēsu iela 31, k-3, LV-1012.

3. Kādus personas datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam tikai tos datus, kas nepieciešami, lai īstenotu GS1 Latvija statūtos un noteikumos noteiktos mērķus un uzdevumus. Mēs apstrādājam šādus personas datus: uzņēmuma nosaukums, kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats, e-pasts, tālrunis, IP adrese (ja saistīta ar pakalpojumu) u.c.

4. Kur mēs iegūstam personas datus?

Pirmatnēji mēs saņemam personas datus no Biedra iesnieguma, kuru aizpildījis uzņēmuma pilnvarotais pārstāvis. Turpmāk datus mūsu sistēmā manuāli atjauno pats uzņēmums vai pamatojoties uz informāciju, ko no publiskiem avotiem (Komercreģistra) saņēmis mūsu uzņēmuma darbinieks.

5. Kādi ir personas datu apstrādes mērķi un tiesiskais pamats?

Ar jūsu uzņēmumu saistīto personas datu apstrāde ir nepieciešama saziņai ar jums un mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Bez personas datu apstrādes nav iespējams veikt ar pakalpojumu saistītos pienākumus.
GS1 Latvija biedru pārstāvju personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir datu subjekta piekrišana (VDAR 6 panta 1. punkta a) apakšpunkts), juridiskā pienākuma izpilde (VDAR 6 panta a. Punkta c) apakšpunkts, piem., Biedrību un nodibinājuma likuma 28. panta otrā daļa, GS1 Latvija leģitīmās intereses (VDAR 6. panta 1. punkta f. apakšpunkts).

6. Datu saņēmēji

Personas datus apstrādā GS1 Latvija darbinieki. Mēs apstrādājam personas datus kā konfidenciālus un neizpaužam tos trešajām pusēm ārpus mūsu biedrības, izņemot gadījumus:
- ja to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti, piemēram, dati var tikt nodoti iestādei vai personai, kurai ir šim nolūkam tiešas likumīgas tiesības saskaņā ar datu aizsardzības likumu tiesību aktiem;
- ja ir dota nepārprotama piekrišana personas datu pārsūtīšanai konkrētam adresātam;
- Starptautiskajā GS1 biedru uzņēmumu kontaktinformācijas reģistrā GEPIR un citos GS1 datu servisos mēs publicējam tikai uzņēmuma vispārīgo kontaktinformāciju (uzņēmuma nosaukums, juridiskā adrese, vispārējais tālrunis, vispārējais e-pasts), ko saņemam no Biedra iestāšanās iesnieguma vai uzņēmuma anketas sistēmā;
- nepieciešamības gadījumā GS1 Latvija var dalīties ar personas datiem ar sadarbības partneriem un pakalpojumu sniedzējiem, piem., grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem, auditoriem, revidentiem, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem.

7. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus?

Mēs un mūsu IT sistēmu piegādātāji esam veikuši vairākus drošības pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Mums ir ugunsmūri un pretvīrusu programmatūra, lai aizsargātu un novērstu nesankcionētu piekļuvi mūsu tīkliem un sistēmām. Piekļuve sistēmām, kas satur personas informāciju, ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem savu pienākumu dēļ ir jāapstrādā biedru uzņēmumu dati. Katram lietotājam ir personisks lietotājvārds un parole, lai ieietu sistēmā.

8. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus?

Mēs neapstrādājam jūsu personas datus ilgāk, kā to pieļauj piemērojamie tiesību akti vai noteikumi. Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai īstenotu mūsu tiesības un izpildītu savus pienākumus pret jūsu uzņēmumu kā mūsu biedru.
Ja uzņēmums ir izstājies vai ir izslēgts no GS1 Latvija biedriem, pēc trīs gadiem personas informācija tiek padarīta par anonīmu, bet ievāktie dati, kas nav personas dati, tiek glabāti neierobežotu laiku.

9. Sīkdatnes

Savā tīmekļa vietnē GS1 Latvija izmanto sīkdatnes. Izmantotās sīkdatnes un informācija par tām ir norādīta GS1 Latvija Sīkdatņu politikā, kas pieejama tīmekļa vietnē https://gs1lv.org/sikdatnes

10. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības zināt, kādus personas datus par jums apstrādājam, piekļūt saviem personas datiem un, nepieciešamības gadījumā, labot vai pieprasīt jūsu personas datu labošanu.
Jūs varat pieprasīt savu personas datu dzēšanu un apstrādes ierobežošanu, ja tam ir tiesisks pamats un tas atbilst datu aizsardzības tiesību aktiem.
Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, sākot no atsaukuma brīža. Ja jūs pieprasāt personas datu apturēšanu vai dzēšanu, tas var pilnībā vai daļēji apturēt jums sniegtos mūsu pakalpojumus.
Jums ir arī tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos.

11. Sazināties ar mums.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saskaņā ar iepriekš minēto vai kā citādi vēlaties sazināties ar mums par jūsu personas datu apstrādi, jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
1) rakstveida formātā klātienē, GS1 Latvija birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
2) rakstot uz elektroniskā pasta adresi gs1(at)gs1lv.org, pieprasījumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

12. Izmaiņas privātuma politikā.

GS1 Latvija var veikt izmaiņas šajā privātuma politikā, lai nodrošinātu, ka tā ir aktuāla un atbilstoša normatīvajiem aktiem. Aktuālā privātuma politika ir izvietota GS1 Latvija tīmekļa vietnē https://gs1lv.org/privatuma_politika