Globāla biznesa valoda

Jautājumi un atbildes

Svītrkods ir ar datora palīdzību izveidots noteiktas ciparu un/vai burtu kombinācijas grafisks attēls. Dators no cilvēkam saprotamām zīmēm (cipariem vai burtiem) izveido automātiskām iekārtām saprotamu attēlu – svītrkoda simbolu. Pateicoties tam, datus datorā var ievadīt automatizēti ar datoram pieslēgta skenera palīdzību.

Jebkurš svītrkods sastāv no divām daļām: mašīnlasāmās daļas – svītrkoda simbola un cilvēkam lasāmās daļas – svītrkoda numura.

Nē. Pasaulē ir zināmi vairāki simti dažādu svītrkodu. Svītrkodi kļuvuši par vienkāršāko veidu, kā savākt informāciju un kā to ievadīt datorā, jo svītrkoda skenēšana ir daudz precīzāka, ātrāka un ērtāka nekā datu ievadīšana, izmantojot datora klaviatūru. Vienu reizi pārlaižot gaismas staru pār svītriņām, var nolasīt 20 un vairāk datu zīmju. Ir svītrkodi, piemēram, Code 39, Code 128, kuri lietojami tikai stingri kontrolētās sistēmās, kur tos var viennozīmīgi interpretēt. Līdzīgi kā pastāv dažādas datorprogrammas, ir arī dažādas kodēšanas sistēmas. Piem., automobiļu ražotājs dažādu montāžas mezglu un detaļu identificēšanai var izmantot savu iekšējo sistēmu un lietot Code 39 vai Code 128. Tomēr vairākiem uzņēmumiem, kas sadarbojas savā starpā ir visai sarežģīti savienot dažādās identifikācijas sistēmas - tas ir tas pats, kas dažādās valodās runājoši cilvēki. Ideāli ir, ja visi tirdzniecības partneri runā vienā valodā, t.i. izmanto vienu identifikācijas sistēmu t.i. vienus un tos pašus svītrkodus. Šāda valoda ir GS1 sistēma ar GS1 svītrkodiem. No visa plašā svītrkodu klāsta GS1 sistēmā tiek pielietotas šādi svītrkodu  simboli EAN/UCC, ITF-14 , GS1-128, GS1 DataBar  un Data Matrix. Katrs no tiem paredzēts savam noteiktam pielietojumam. 

GS1 svītrkodus var izmantot jebkurš uzņēmums jebkurā nozarē visā pasaulē.
Starptautiskā GS1 sistēma izstrādāta, lai veicinātu brīvu preču kustību, nodrošinot unikālu produktu, vietu, pakalpojumu un pamatlīdzekļu identifikāciju un informācijas apmaiņu.

Ar svītrkodiem EAN-13 un EAN-8 marķē produktus, kurus pārdod mazumtirdzniecībā.
EAN simbolu kodi sastāv no 13 vai 8 cipariem. Parasti izmanto simbolu EAN-13, bet, ja prece ir maza izmēra, tad var izmantot arī simbolu EAN-8, kas ir tas pats EAN simbols, tikai saīsinātā variantā. 

Parasti svītrkodu pieprasa un reģistrē savā nacionālajā GS1 organizācijā zīmola īpašnieks - uzņēmums, kuram pieder tirdzniecības vienības specifikācijas. Tas var būt ražotājs, piegādātājs, importētājs, vairumtirgotājs vai mazumtirgotājs. Bieži ir gadījumi, kad ražotājs, kurš atrodas ārzemēs, preci ar svītrkodu nav nomarķējis, prece ir ievesta valstī, bet veikali atsakās tirgot preci bez svītrkoda. Ko darīt? Šādos gadījumos svītrkodu var pieprasīt arī preces izplatītājs.

Svītrkods palīdz automatizēt preču uzskaiti – automatizē datu ievadīšanu un saņemšanu, dod iespēju veikt preču plūsmas kontroli , samazina laika patēriņu un izslēdz kļūdu iespējas datu ievadīšanā. Pircējam tas izskatās šādi: kasieris ar skeneri nolasa svītrkodu, kad pircējs pērk attiecīgo produktu. Tādējādi prece tiek identificēta un automātiski uz kases čeka izdrukāta cena un produkta nosaukums, kas jau iepriekš ievadīti veikala datorā, izmantojot to pašu svītrkodu. Lai arī svītrkoda skenēšanu ieviesa pārtikas tirgotāji tirdzniecības procesa automatizēšanai, tas dod ievērojamu labumu arī pircējam. Veikalā, kurā produktu identifikācijai tiek izmantoti svītrkodi, iepirkšanās ir ātrāka, cenas precīzas un kasierim nav iespēju nedz tīši, nedz arī netīši apkrāpt pircēju. Veikals spēj tirgot daudz plašāku preču sortimentu.

Ar svītrkoda simbolu EAN-13 marķē mazumtirdzniecībā pārdodamās preces. Katram atsevišķam produktam tiek piešķirts savs, unikāls numurs, ko sauc par Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru jeb saīsināti GTVN. Lai nodrošinātu numura unikalitāti, tam ir sava stingri noteikta struktūra – valsts prefikss (Latvijā – 475), uzņēmuma numurs (četri vai seši cipari), produkta numurs (trīs vai pieci cipari) un kontrolcipars. 

Priekšmetam ar ļoti mazu iepakojuma brīvo laukumu  var izmantot svītrkodu, kas sastāv no 8 cipariem parasto 13 ciparu vietā. Šo kodu sauc par EAN-8. EAN-8 ir tas pats EAN-13 simbols, tikai saīsinātā variantā. EAN-8 svītrkoda numuru struktūra ir nedaudz atšķirīga no EAN-13. Tajā ir tikai valsts prefikss, produkta numurs un kontrolcipars, bet nav uzņēmuma numura, jo EAN-8 numuru produktam piešķir nevis uzņēmums, bet GS1 organizācija.

Nevar. Jebkurš uzņēmums var kļūt par jebkuras valsts nacionālās GS1 organizācijas biedru un saņemt šajā organizācijā uzņēmuma numuru. Attiecīgi uz produkta būs tās valsts prefikss, kuras  GS1 organizācijas biedrs ir šis uzņēmums.

Pēc valsts prefiksa var noteikt , kuras valsts nacionālajā GS1 organizācijā uzņēmums ir reģistrējies un saņēmis savu uzņēmuma numuru.

Valsts prefikss ir nacionālās GS1 organizācijas numurs starptautiskajā GS1 datu bāzē. Pasaulē ir 118 nacionālās GS1 organizācijas.  475 ir „GS1 Latvija” numurs GS1 sistēmā.

Nē. Produkta numurs ir produkta identifikācijas nevis klasifikācijas līdzeklis. Tas nozīmē, ka produkta numurā nav iekodēta nekāda informācija par pašu produktu vai tā īpašībām. Parasti tie ir tikai numuri pēc kārtas.

Parasti svītrkodu uz iepakojuma nodrošina zīmola īpašnieks. Ko darīt, ja tomēr veikalā nonāk produkts bez svītrkoda? Šim gadījumam GS1 sistēmā paredzēts izmantot  “iekšējās lietošanas kodu”, kurš tāpat kā zīmola īpašnieka marķētais EAN-13 svītrkods sastāv no 13 cipariem. Tomēr šī svītrkoda struktūra ir atšķirīga. Iekšējās lietošanas kods sākas ar prefiksu 20  - 29 , tādējādi iekšējā koda lietotājam paliek 10 kārtas (pēdējā kārta ir kontrolcipars), kuras var  izmantot pēc veikala ieskatiem – tajās var iekodēt preces svaru, cenu u.c. informāciju. Iekšējās lietošanas kods, kā jau nosaukums norāda, ir derīgs tikai iekšējai lietošanai, t.i. tikai tajā konkrētajā veikalā vai veikalu tīklā, kurā ar to marķē preci. Iekšējās lietošanas kods nav unikāls pasaules mērogā, jo šī koda struktūrā nav valsts prefiksa.

Lai marķētu vienības ar mainīgu svaru, t.i. preces, kas tiek pārdotas nenoteiktos daudzumos par fiksētu vienas vienības cenu (gaļa, sieri, delikateses u.t.t.) var izmantot  tikai iekšējās lietošanas kodu, kurš sākas ar cipariem 20-29.
Šajā gadījumā GS1 noteikumi paredz, ka nacionālās GS1 organizācijas var brīvi izvēlēties savu nacionālo risinājumu, kas būtu pielietojams konkrētas valsts teritorijā, precīzi nosakot katra prefiksa (20-29) pielietošanu. Tas ir obligāts nosacījums, lai nodrošinātu sistēmas integrācijas un vienveidīguma saglabāšanu.
Latvijas nacionālais modelis mainīga svara produktu identifikācijai paredz sekojošu prefiksu  20-29 sadalījumu:

Prefiksi   20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 -  atstāti veikalu rīcībā

23  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1,P2 P3 P4  C      (0,001   -    9,999 kg)
24  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1 P2,P3 P4  C      (10,00   -  99,99 kg)
25  X1 X2 X3 X4 X5 X6  P1 P2 P3,P4  C      (100,00 - 999,9 kg)

- Prefiksi 23,24,25 norāda uz decimālpunkta vietu svarā. Protams, svītrkoda simbolā šis decimālpunkts drukāts netiek. Piem., ja produkts sver 0,125 kg, tad svītrkoda pirmie  cipari būs 23, ja produkta svars būs 12,5 kg, tad svītrkods sāksies ar prefiksu 24.  Kuru prefiksu izvēlēties,  to “zinās” svari.
- Nākamos 6 ciparus (X1....X6) uzņēmumam piešķir „GS1 Latvija”. Šie cipari identificē uzņēmumu un produktu. Tādējādi tiek nodrošināta numura unikalitāte. Šos ciparus svaru atmiņā ievada uzņēmuma darbinieks.
- Tālāk seko 4 ciparu produkta svars (P1...P4). Šos ciparus, nosverot katru produkta  vienību, uzrāda svari.
- Pēdējais cipars (C),  kā jebkurā svītrkodā ir kontrolcipars.

-  GS1 Latvija jāreģistrē speciāls šim gadījumam paredzēts mainīga svara produkta numurs
-  Jāiegādājas svari, kas spēj drukāt svītrkoda uzlīmi.
-  Svari jāieprogrammē, lai tie varētu drukāt svītrkoda uzlīmi saskaņā ar nacionālo risinājumu.

Pēc būtības tas ir viens un tas pats. Kā zināms, svītrkods sastāv no divām daļām – mašīnlasāmās daļas – svītrkoda simbola un cilvēkam lasāmās daļas – svītrkoda numura. Cilvēkam lasāmos ciparus svītrkodā sauc par GTVN-14, bet  mašīnlasāmā formā tos pārveido, izmantojot ITF-14 simbolu (Interleaved Two of Five – slāņotais divi no pieciem).

Svītrkoda ITF-14 pielietošana ir ļoti līdzīga EAN-13 vai EAN-8. Ar EAN-13 marķē katru atsevišķu produkta vienību, kuru pārdod mazumtirdzniecībā, bet  ar ITF-14 tiek marķētas piegādes vienības, t.i. transportēšanas iepakojums (kastes, paletes u.c.). Tātad šo svītrkodu izmanto vairumtirdzniecības noliktavu saimniecībā. Tomēr, ja ir iemesls domāt, ka prece attiecīgajā iepakojumā varētu nonākt tieši mazumtirdzniecībā un tādā veidā to iegādāsies pircējs pie kases, tad uz šī iepakojuma jābūt EAN-13 svītrkodam. Kāpēc? Tas ir saistīts ar to, ka skenēšanas iekārtas, kuras izmanto pie kases, nevar nolasīt ITF-14 simbolu, bet ierīces, kuras izmanto noliktavās, spēj skenēt arī EAN-13.

Parasti transporta iepakojums ir kastes no kartona, gofrēta kartona, koka vai kāda cita materiāla, kas pēc savas struktūras ir grubuļains vai nelīdzens. Lai iepakojumu marķētu ar EAN-13,  tā virsmai jābūt ideāli gludai un līdzenai, jo svītrkods ir maza izmēra un tā uznešanas tehnoloģija prasa lielu precizitāti. Atšķirībā no EAN-13, ITF-14 svītrkods neprasa tik lielu precizitāti un to var izmantot ne tik līdzenai virsmai. Bez tam ITF-14 ir liela izmēra un drukas vai uznešanas kvalitāte var būt zemāka.

Ja piegādes vienības iepakojuma marķēšanai izvēlas ITF-14 simbolu, tad tajā esošo produktu EAN-13 svītrkoda numurs (GTVN-13) ir kā bāze ITF-14 svītrkoda numura (GTVN-14) veidošanai.  GTVN-13  tiek papildināts ar tā saucamo “loģistikas variantu”, kas dod iespēju atšķirt dažādos iepakojuma līmeņus. Parasti “loģistikas variants” ir  cipars no “1” līdz “8”. “0” tiek lietota, ja piegādes vienībai piešķirtais numurs atšķiras no tajā esošā produkta numura. “9” norāda uz mainīga daudzuma (svara) produktu.

GS1-128 ir svītrkods ar kura palīdzību var sniegt papildu informāciju par produktu vai pakalpojumu. Izmantojot GS1-128 simbolu, var iekodēt ļoti plašu datu diapazonu – vairāk kā 50 dažāda veida specifiskas informācijas par produktu, piem., daudzums, svars, izgatavošanas datums, derīguma termiņš, partijas numurs, sērijas numurs u.c.

Tā kā svītrkodā iekodētie dati jāapstrādā automatizēti, datiem jābūt precīzi un viennozīmīgi noteiktiem. Tādēļ katrs datu elements ir skaidri noteikts ar īpašu tieši šīm vajadzībām izstrādātu GS1 Pielietojuma Identifikatoru standartu. Īsāk sakot, Pielietojuma Identifikators ir prefikss, kas paskaidro, kāda informācija ir „ierakstīta” svītrkodā.  Piemēram, PI (10) nozīmē to, ka svītrkodā iekodēts preces partijas numurs, bet PI (00) „pasaka”, ka šie cipari ir Seriālais Kravas Konteinera Kods.

Seriālais Kravas Konteineru Kods, saīsināti SKKK (angl. - Serial Shipping Container Code – SSCC) ir  18 ciparu numurs, kas unikālā veidā identificē  katru  individuālu loģistikas vienību un nodrošina loģistikas vienības kustības izsekošanu. Lai SKKK izteiktu svītrkodā, tiek izmantots
GS1-128 svītrkods un Pielietojuma Identifikators (00). SKKK tiek veidots, GS1 uzņēmuma numuram pievienojot  individuālu paletes numuru - katrai paletei tiek piešķirts atsevišķs sērijas numurs. SKKK pēdējais cipars ir kontrolcipars. 

Nē. Skeneri, kurus izmanto pie kases veikalos, GS1-128 simbolu (tāpat kā ITF-14 simbolu) nelasa.

Tā ir etiķete, kas satur informāciju par loģistikas vienību. Uz GS1 Loģistikas etiķetes  obligāti  jābūt SKKK.  Loģistikas etiķete samazina kļūdu iespēju, veicina loģistikas operāciju integrāciju uzņēmumā un ārpus tā.  Visā piegādes ķēdē iesaistītajiem partneriem nepieciešama tikai viena etiķete un, izmantojot Pielietojuma Identifikatorus , tajā var iekļaut daudzveidīgu informāciju. Izgatavotāja sākotnēji piestiprināto etiķeti atkārtoti lieto visas iesaistītās puses līdz pat gala pircējam.  Loģistikas etiķete nodrošina saikni starp fizisko preču plūsmu (izmantojot svītrkodus) un elektronisko informācijas plūsmu (izmantojot elektronisko datu apmaiņu).

Tas ir skaitlisks kods, kas identificē jebkuru juridisku, funkcionālu vai fizisku vietu darījumā vai organizatoriskā vienībā. Katrai vietai tiek piešķirts savs unikāls identifikācijas numurs. GVN tiek veidots tieši tāpat kā Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN), kas tiek izmantots produktu unikālai identifikācijai. Tāpat kā GTVN arī vietas numuri ir skaitļi, tiem ir noteikts 13 ciparu garums, tie sākas ar valsts prefiksu (Latvijā ar cipariem 475) un tiem ir kontrolcipars. Katram “GS1 Latvija” biedram automātiski tiek piešķirts viens GVN. Ja nepieciešami papildu GVN numuri, uzņēmums to pieprasa „GS1 Latvija”. Papildu GVN numuri tiek piešķirti bez maksas. Globālais Vietas Numurs svītrkoda veidā tiek attēlots tikai un vienīgi ar GS1-128 simboliku un attiecīgajiem Pielietojuma Identifikatoriem. Globālo Vietas Numuru nekad neattēlo ar EAN-13 svītrkodu.

Grāmatu, brošūru un serālizdevumu (laikraksti, žurnāli) identifikāciju jeb marķēšanu ar svītrkodu  var veikt tādā pat veidā kā jebkuru citu mazumtirdzniecības vienību identifikāciju. Šajā gadījumā jākontaktējas ar „GS1 Latvija”. 
Tomēr grāmatām ieteicams izmantot  ISBN jeb starptautisko grāmatas standartnumuru (angl. International Standard Book Number), bet seriālizdevumiem -  ISSN jeb starptautisko standarta seriālizdevumu numuru (angl. International Standard Serial Number). Latvijā šos numurus piešķir  Latvijas nacionālā aģentūra – Latvijas Nacionālā Bibliotēka (http://www.lnb.lv).