Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Par mums
  3. Mūsu statūti

Mūsu statūti

 1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Biedrības nosaukums ir „GS1 Latvija”. Biedrības nosaukums angļu valodā ir “GS1 Latvia”.
1.2. „GS1 Latvija” ir brīvprātīga personu apvienība, kas apvienojušies, lai ieviestu, attīstītu un lietotu GS1 produktu, pamatlīdzekļu, pakalpojumu un vietu identifikācijas sistēmu Latvijā, un tai nav peļņas gūšanas rakstura.
1.3. “GS1 Latvija” ir vienīgais oficiālais starptautisko organizāciju GS1 un EPCglobal Inc. pārstāvis Latvijā un darbojas saskaņā ar šo organizāciju noteikto vispārējo praksi.
1.4. „GS1 Latvija” ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

2. “GS1 Latvija” mērķi un uzdevumi

2.1. “GS1 Latvija” darbības mērķi ir pārvaldīt un veicināt starptautiskās GS1
sistēmas lietošanu Latvijā, lai atbalstītu un panāktu ražošanas, vairumtirdzniecības un
mazumtirdzniecības efektīvāku darbību.
2.2. „GS1 Latvija” darbības uzdevumi un funkcijas ir:
2.2.1. dot iespēju Latvijā produktus, pamatlīdzekļus, pakalpojumus un vietas identificēt pēc starptautiskās organizācijas GS1 noteikumiem, nodrošinot lietotājus ar unikāliem identifikācijas numuriem, tādējādi sekmēt preču pasūtīšanas, rēķinu piestādīšanas, preču krājumu kontroles, pārdošanas analīžu u.c. nepieciešamo sistēmu izveidošanu;
2.2.2. kontrolēt un koordinēt GS1 sistēmas izmantošanu Latvijā;
2.2.3. konsultēt un apmācīt Latvijas uzņēmējus par GS1 sistēmas pielietojumiem dažādos ekonomikas sektoros un izskaidrot šīs sistēmas pielietošanas priekšrocības;
2.2.4. sadarboties ar tirdzniecības asociācijām, ministrijām, patērētāju grupām, tehniskajām institūcijām un citām ieinteresētajām pusēm viedokļu un ieteikumu saņemšanai, lai veicinātu GS1 sistēmas attīstību;
2.2.5. pārstāvēt, atbalstīt un popularizēt GS1 mērķus un tās piedāvātos produktus;
2.2.6. veikt nepieciešamos pasākumus un sniegt pakalpojumus, lai nodrošinātu savu mērķu sasniegšanu un izpildītu saistības attiecībā uz saviem biedriem un GS1;
2.2.7. sadarboties ar GS1, EPCglobal Inc. un citu valstu GS1 organizācijām GS1 sistēmas veicināšanā un attīstīšanā.

3. Biedri

3.1. Par „GS1 Latvija” biedru var kļūt jebkura reģistrēta persona, kas ir ieinteresēta „GS1 Latvija” mērķu sasniegšanā.
3.1.1. Par pilntiesīgiem “GS1 Latvija” biedriem var būt ražotāji, mazumtirgotāji, vairumtirgotāji u.c. reģistrētas personas, kuras pielieto GS1 sistēmas standartus un kuriem nepieciešams GS1 uzņēmuma numurs produktu, pamatlīdzekļu, pakalpojumu vai vietu identificēšanai.
3.1.2. Personas, kas ieinteresētas GS1 sistēmas atbalstīšanā un veicināšanā, bet kurām GS1 uzņēmuma numurs nav nepieciešams, var uzņemt kā asociētos biedrus.
3.2. Lai kļūtu par “GS1 Latvija” biedru, pretendentam jāiesniedz „GS1 Latvija” adresēts noteiktas formas iesniegums, jāaizpilda biedra anketa un jāiemaksā iestāšanās maksa un ikgadējā iemaksa „GS1 Latvija” Padomes noteiktajā apmērā un kārtībā. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka „GS1 Latvija” Padome. „GS1 Latvija” Padome var noteikt citus papildus iesniedzamos dokumentus.
3.3. Desmit dienu laikā pēc 3.2.punktā minēto prasību izpildīšanas, Valde rakstveidā paziņo pretendentam par viņa uzņemšanu “GS1 Latvija”. Pretendents tiek ierakstīts „GS1 Latvija” biedru reģistrā, kas glabājas „GS1 Latvija” birojā.
3.4. „GS1 Latvija” Valdes noraidošo lēmumu pretendents rakstveidā var pārsūdzēt Biedru sapulcei. Ja arī Biedru sapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.
3.5. “GS1 Latvija” biedrs jebkurā laikā var izstāties no “GS1 Latvija”, iesniedzot rakstisku iesniegumu Valdei . Biedra izstāšanās gadījumā iemaksātā iestāšanās biedra nauda un ikgadējās iemaksas atmaksātas netiek.
3.6. Lēmumu par „GS1 Latvija” biedru izslēgšanu pieņem Valde , ja:
3.6.1. biedrs veic darbību, kas ir pretrunā „GS1 Latvija” statūtiem, mērķiem un kas kaitē „GS1 Latvija” darbam, mērķiem un reputācijai;
3.6.2. trīs mēnešus nav nomaksāta ikgadējā biedra nauda.
3.6.3. Valdes lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.
3.7. Ikviena biedra tiesības un priekšrocības attiecas tikai uz viņu, un tās nav nododamas trešām personām.
3. 8. Biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā viņa vārds tiek izslēgts no biedru reģistra.
3.9. Atjaunot “GS1 Latvija” biedra statusu un saņemt uzņēmuma numuru var, tikai atkārtoti iestājoties par “GS1 Latvija” biedru, uz vispārējiem noteikumiem.

4. Biedru tiesības un pienākumi

4.1. “GS1 Latvija” pilntiesīgiem biedriem ir tiesības:
4.1.1. piedalīties “GS1 Latvija” Biedru sapulcē ar balsstiesībām;
4.1.2. vēlēt un tikt ievēlētam “GS1 Latvija” Padomē;
4.1.3. iesniegt Padomei priekšlikumus, kas saistīti ar “GS1 Latvija” darbību un Padomes darbību;
4.1.4. saņemt visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar GS1 sistēmas pielietošanu;
4.1.5. izmantot “GS1 Latvija” pakalpojumus “GS1 Latvija” Padomes noteiktā kārtībā;
4.1.6. piedalīties “GS1 Latvija” komisiju darbā ;
4.1.7. saņemt GS1 uzņēmuma numuru;
4.2. “GS1 Latvija” pilntiesīgo biedru pienākumi:
4.2.1. ievērot „GS1 Latvija” statūtus un pildīt Biedru sapulces un Padomes lēmumus;
4.2.2. piedalīties “GS1 Latvija” Biedru sapulču darbā un tajās “GS1 Latvija” institūcijās, kurās tie ir ievēlēti;
4.2.3. maksāt iestāšanās biedra naudu un ikgadējās iemaksas saskaņā ar “GS1 Latvija” Padomes noteikto kārtību;
4.2.4. veicināt „GS1 Latvija” mērķu sasniegšanu;
4.2.5. savā darbībā ievērot labas pārvaldības praksi.
4.3. “GS1 Latvija” asociētiem biedriem ir visas pilntiesīgo biedru tiesības un pienākumi, izņemot punktā 4.1.7. minētās.

5. “GS1 Latvija” biedru pilnsapulce

5.1. Biedru sapulce ir „GS1 Latvija” augstākā lēmējinstitūcija. „GS1 Latvija” biedriem ir vienādas balsstiesības. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā.
5.1.1. Par Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde rakstveidā paziņo biedriem ne vēlāk kā 14 dienas pirms Biedru sapulces sākuma.
5.1.2. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.
5.1.3. Ja biedru sapulcei nav tiesības pieņemta lēmumu saskaņā ar Statūtu 5.1.2.punktu, Valde ne vēlāk kā pēc trim nedēļām no jauna sasauc sapulci ar tādu pašu darba kārtību. Sasauktā biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja biedru sapulcē piedalās vismaz divi biedri.
5.2. Ārkārtas Biedru sapulci var sasaukt pēc Padomes vai arī pēc ne mazāk kā 1/10 biedru pieprasījuma, iesniedzot Padomes priekšsēdētājam rakstisku pieprasījumu, norādot sapulces sasaukšanas iemeslu. Par ārkārtas Biedru sapulces sasaukšanas laiku, tās norises vietu un darba kārtību Valde paziņo biedriem ne vēlāk kā 14 dienu iepriekš. Šajā gadījumā Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja ir ievēroti Biedrību un nodibinājumu likuma noteikumi attiecībā uz Biedru sapulces norisi.
5.3. Biedru sapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs. Biedru sapulce var ievēlēt citu personu, kas vada Biedru sapulci.
5.4. Biedru sapulce ir tiesīga pieņemt lēmumus ar vienkāršu klātesošo biedru balsu vairākumu, balsošana notiek atklāti. Biedru sapulce ir tiesīga noteikt citu balsošanas kārtību. Katram biedram ir viena balss. Balsot var personiski vai ar pilnvaru.
5.5. Biedru sapulces gaita tiek protokolēta. Protokolu paraksta Biedru pilnsapulces vadītājs un protokolists.
5.6. Biedru sapulces kompetencē ir:
5.6.1. lemt par grozījumu izdarīšanu “GS1 Latvija” statūtos;
5.6.2. izskatīt un apstiprināt Padomes darbības pārskatu un Revidenta ziņojumu;
5.6.3. ievēlēt “GS1 Latvija” Padomi;
5.6.4. lemt jautājumu par “GS1 Latvija” darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
5.7.5. noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama Biedru sapulces vai Padomes piekrišana;
5.7.6. lemt citus jautājumus, kuri saistīti ar “GS1 Latvija” darbību.

6. Padome

6.1. Biedru sapulce ievēl “GS1 Latvija” Padomi no esošo biedru vidus uz diviem gadiem 9 cilvēku sastāvā, ieskaitot padomes priekšsēdētāju. Padomes locekļus, kuru pilnvaru termiņš beidzas, var ievēlēt atkārtoti.
Kandidāti izvirzīšanai par padomes locekļiem ir „GS1 Latvija” biedru un GS1 sistēmas lietotāju uzņēmumu vadītāji un darbinieki. Vēlēšanas attiecas uz fiziskām, nevis juridiskām personām.
6.2. Padomes kompetencē ir:
6.2.1. no sava vidus ievēlēt Padomes priekšsēdētāju;
6.2.2. ievēlēt Valdi un noteikt Valdes atlīdzības apmēru;
6.2.3. apstiprināt „GS1 Latvija” administrācijas struktūru;
6.2.4. apstiprināt iestāšanās biedru naudu, ikgadējo iemaksu apmērus un noteikt tarifus “GS1 Latvija” sniegtajiem pakalpojumiem;
6.2.5. apstiprināt gada budžetu un gada darbības pārskatus;
6.2.6. sagatavot ziņojumus par Padomes darbību Biedru sapulcei;
6.2.7. ievēlēt Revidentu;
6.2.8. sagatavot priekšlikumus Biedru sapulcē izskatāmiem jautājumiem;
6.2.9. izveidot sekcijas, komisijas un darba grupas atsevišķu jautājumu apspriešanai, problēmu pētīšanai un lēmumu sagatavošanai, apstiprināt to sastāvu un nolikumus;
6.2.10. lemt par atsevišķas komercsabiedrības, biedrības, nodibinājuma izveidošanu, par tā reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī lemt jautājumu par „GS1 Latvija” piedalīšanos citu komercsabiedrību vai nevalstisku organizāciju dalībā;
6.2.11. lemt par „GS1 Latvija” teritoriālo un citu struktūrvienību – pārstāvniecību un nodaļu atvēršanu Latvijas Republikā un ārvalstīs, apstiprināt to nolikumus, noteikt to tiesības un pienākumus;
6.2.12. lemt par „GS1 Latvija” iestāšanos nevalstiskajās, ārvalstu un starptautiskajās ekonomiskajās organizācijās;
6.2.13. noteikt jautājumus, kurus izlemjot, Valdei ir nepieciešama Biedru sapulces vai Padomes piekrišana;
6.2.14. izskatīt citus jautājumus, kas adresēti Padomei.
6.3. Padome sēdes notiek ne retāk kā trīs reizes gadā. Padomes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt Padomes sēdi jebkurā laikā, kad to uzskata par nepieciešamu. Steidzamu jautājumu izlemšanai, pamatojot to steidzamību, Padomes priekšsēdētājam ir tiesības sasaukt ārkārtas Padome sēdi, par to informējot Padomes locekļus ne vēlāk kā divdesmit četras stundas pirms paredzētās Padomes sēdes.
6.4. Padomes sēdēs piedalās Valde un citas Padomes aicinātas personas ar padomdevēja tiesībām. Padomes sēdēs ir tiesības piedalīties „GS1 Latvija” biedriem, par to informējot Valdi trīs dienas pirms paredzētās Padomes sēdes.
6.5. Padome tiesīga pieņemt lēmumus, ja tajā piedalās ne mazāk kā ½ padomes locekļu.
6.6. Padomes lēmumi tiek pieņemti, atklāti balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ierakstot tos protokolā. Balsīm daloties, izšķirošā ir priekšsēdētāja balss.
6.7. Padomes lēmumi var tikt pieņemti, aptaujājot Padomes locekļus rakstveidā (vēstule, telefakss, e-pasts u.c.). Padomes locekļiem tiek nosūtīti priekšlikumi par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem ar termiņa norādi atbilžu iesniegšanai. Padomes sēdes protokolam pievieno saņemtās rakstveida atbildes.

7. Izpildinstitūcija

7.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no viena valdes locekļa – Valdes priekšsēdētāja.
7.2. Biedrības Valdi ievēl Padome.
7.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā Biedru sapulces un Padomes kompetencē.
7.4. Valdes priekšsēdētāja kompetencē ir:
7.4.1. īstenot Biedru sapulces un Padomes lēmumus, kā arī vadīt un pārstāvēt „GS1 Latvija”;
7.4.2. sagatavot gada budžeta projektu;
7.4.3. organizēt un vadīt „GS1 Latvija” darbu atbilstoši apstiprinātam gada budžetam;
7.4.4. pārvaldīt „GS1 Latvija” mantu un „GS1 Latvija” vārdā slēgt saimnieciskos līgumus;
7.4.5. nodrošināt tiesību aktiem atbilstošu grāmatvedības uzskaiti un gada pārskata sagatavošanu;
7.4.6. veidot “GS1 Latvija” biedru un piešķirto GS1 uzņēmuma numuru reģistru;
7.4.7. piedalīties “GS1 Latvija” Padomes sēdēs ar Padomdevēja balsstiesībām.
7.5. Valdes priekšsēdētājs pilda savus pienākumus par atlīdzību, kuras apmēru nosaka Padome.

8. Finanšu līdzekļu iegūšanas un izlietošanas kārtība

8.1. „GS1 Latvija” finanšu līdzekļus veido:
8.1.1. iestāšanās maksas un ikgadējās biedru naudas;
8.1.2. juridisko un fizisko personu ziedojumi vai dāvinājumi;
8.1.3. ienākumi no saimnieciskās darbības, kas veikta „GS1 Latvija” mērķu sasniegšanai;
8.1.4. citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti saskaņā ar tiesību aktiem.
8.2. „GS1 Latvija” līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši Padomes apstiprinātajam gada budžetam, kas nedrīkst būt pretrunā ar „GS1 Latvija” mērķiem un statūtiem.
8.3. Brīvprātīgie ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi un novēlējumi ar norādītu to izlietošanas mērķi tiek izlietoti tikai saskaņā ar izdarīto norādi. Izlietot šos līdzekļus citiem mērķiem var tikai ar ziedojuma, dāvinājuma vai atskaitījumu izdarītāja vai arī novēlētāja rakstisku piekrišanu.

9. Revidents

9.1. Revidents tiek ievēlēts uz vienu gadu.
9.2. Revidents veic „GS1 Latvija” ikgadējo gada pārskata revīziju, pārbauda „GS1 Latvija” saimniecisko un finansiālo darbību un veic grāmatvedības revīziju.
9.3. Revidents ziņo Padomei un Biedru sapulcei par revīzijas rezultātiem.

10. „GS1 Latvija” darbības izbeigšana, likvidācija un reorganizācija

10.1. ”GS1 Latvija” darbība var tikt izbeigta Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajos gadījumos.
10.2. Lēmums par „GS1 Latvija” darbības izbeigšanu vai reorganizāciju ir pieņemts, ja šajā nolūkā sasauktajā sanāksmē par to nobalso vairāk nekā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.
10.3. Ja „GS1 Latvija” biedru grupa izstājas (tiek izslēgta) no „GS1 Latvija” un nodibina jaunu nevalstisku organizāciju, tā nevar saņemt daļu no „GS1 Latvija” īpašuma un finansu līdzekļiem, kā arī nevar paturēt „GS1 Latvija” nosaukumu, nosaukuma saīsinājumu un simboliku.
10.4. Ja „GS1 Latvija” tiek likvidēta, lēmums par „GS1 Latvija” likvidāciju trīs dienu laikā ir jāpaziņo Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram. Biedru pilnsapulce ievēl likvidācijas komisiju vai likvidatoru, kas līdz pilnīgai „GS1 Latvija” likvidācijai ir materiāli atbildīga par savu pieņemto lēmumu tiesiskajām sekām.

Statūti apstiprināti Rīgā, 2008.gada 30.septembrī.