Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Pielietojuma identifikatori

Pielietojuma identifikatori

Pielietojuma Identifikators (PI) ir prefikss, kas unikālā un nepārprotamā veidā identificē tam sekojošus datus, to nozīmi un garumu. 

Pastāv Pielietojuma Identifikatori datu, datumu, daudzumu, mērvienību, vietu un cita veida informācijas identifikācijai.

Aiz (PI) sekojoši dati var būt izteikti gan ciparu, gan burtu veidā, un tie var būt līdz 30 rakstu zīmēm jeb simboliem.

Atkarībā no Pielietojuma Identifikatora datu lauki ir vai nu fiksēta vai mainīga garuma.

Produkta papildus informācijas dati vienmēr saistīti ar vienu vienību - tirdzniecības vienību vai loģistikas vienību, bet atsevišķi tiem nav nozīmes.

Kā Pielietojuma Identifikatorus attēlo svītrkodā?

Lietojot PI, dati tiek izteikti ar GS1-128, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code vai GS1 Composite svītrkoda simboliem.

GS1-128 piemērs, kurā ir GTVN,"pārdot līdz" datums un partijas numurs

Pielietojuma Identifikatoru pielietošanas noteikumi

Pastāv noteikumi, kas reglamentē (PI) lietošanu. Ir (PI), kurus vienmēr lieto kopā:
Piemēram: aiz PI (02) obligāti seko PI (37)

Ir PI, kurus nekad nedrīkst lietot kopā:
Piemēram: PI (01) un PI (02) nekad nedrīkst atrasties blakus.

Uzņēmumi nevar paši brīvi pēc savas patikas izraudzīties (PI) no saraksta, tiem jāievēro Vispārējas GS1 Specifikācijas.

Kā lasīt PI tabulas?

Paskaidrojumi:
1. Laukā "Formāts" pirmā daļa, piem., N2, norāda uz to, cik ciparu ir pašā Pielietojuma Identifikatorā (PI), t.i. šajā gadījumā 2 cipari. Nākamā daļa aiz + attiecas uz datu struktūru un nozīmē:
N       - ciparu zīmes
      - burtu/ciparu zīmes
N3     - 3 ciparu zīmes, fiksēts garums
N..3   - dažāda garuma lauks, te piem., līdz trīs cipariem
X..3   - dažāda garuma lauks, šeit, piem., līdz trīs zīmēm (var būt gan burti, gan cipari)

(**)  Ja ir tikai gads un mēnesis, DD jāaizpilda ar divām nullēm
(***)  Šī PI ceturtais cipars norāda pozīciju, kurā atrodas decimālpunkts, piem.,
         3100 Neto svars kilogramos bez decimālpunkta
         3102 Neto svars kilogramos ar decimālpunktu otrajā pozīcijā

Visu Pielietojuma Identifikatoru un to aprakstu aktuālo versiju (angļu valodā) skatīt
GS1 Vispārējo Specifikāciju  sadaļā 3.2.

GS1 Pielietojuma Identifikatoru saraksts

PI
Pilns nosaukums
Formāts
Datu saīsinājums (angļu valodā)
00
Seriālais kravas konteinera kods (SSCC)
N2+N18
SSCC
01
Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN)
N2+N14
GTIN
02
Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN
N2+N14
CONTENT
10
Partijas numurs
N2+X..20
BATCH/LOT
11(**)
Izgatavošanas Datums (GGMMDD)
N2+N6
PROD DATE
12(**)
Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD)
N2+N6
DUE DATE
13(**)
Iepakošanas datums (GGMMDD)
N2+N6
PACK DATE
15(**)
"Ieteicams līdz" datums (GGMMDD)
N2+N6
BEST BEFORE
16(**)
"Pārdot līdz" datums (GGMMDD)
N2+N6
SELL BY
17(**)
Derīguma termiņš (GGMMDD)
N2+N6
USE BY or EXPIRY
20
Iekšējais Produkta Variants
N2+N2
VARIANT
21
Sērijas numurs
N2+X..20
SERIAL
22
Patēriņa Produkta Variants
N2+N2
VARIANT
235
Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX)
N3+X..28
TPX
240
Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija
N3+X..30
ADDITIONAL ID
241
Klienta numurs
N3+X..30
CUST. PART No.
242
"Izgatavots pēc pasūtījums" varianta numurs
N3+X..30
MTO VARIANT
243
Iepakojuma sastāvdaļu numurs
N4+X...20
PCN
250
Sekundārais sērijas numurs
N+X..30
SECONDARY SERIAL
251
Atsauce uz vienības izcelsmi
N3+X..30
REF TO SOURCE
253
Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI)
N3+N13+N..17
DOC.ID
254
GVN paplašinājuma komponente
N3+X..20
GLN EXTENSION
255
Globālais Kupona Numurs
N3+N13+N..12
GCN
30
Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
N2+N..8
VAR. COUNT
310(***)- 369(***)
Tirdzniecības un loģistikas mērvienības (sk.nākamo tabulu)
N+N6
-
37
Tirdzniecības vienību skaits loģistikas vienībā
N2+N..8
COUNT
390(***)
Piemērojamā samaksas summa vietējā valūtā
N4+N..15
AMOUNT
391(***)
Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu
N4+N3+N..15
AMOUNT
392(***)
Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība)
N4+N..15
PRICE
393(***)
Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība)
N4+N3+N..15
PRICE
394n
Kupona procentuālā atlaide
N4+N4
PRCNT OFF
395n
Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība)
N4+N6
PRICE/UoM
400
Klienta pirkuma pasūtījuma numurs
N3+X..30
ORDER NUMBER
401
Globālais konosamenta identifikācijas numurs
N+X..30
GINC
402
Kravas identifikācijas numurs
N3+N17
GSIN
403
Maršruta kods
N3+X..30
ROUTE
410
"Piegādāt uz - nosūtīt uz " Globālais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
SHIP TO LOC
411
"Rēķinu kam" Globālais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
BILL TO
412
"Pirkts no" Globalais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
PURCHASE FROM
413
"Piegādāt kam" Globālais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
SHIP FOR LOC
414
Fiziskās atrašanas vietas identifikācija, Globālais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
LOC No
415
Maksājuma saņēmējas puses Globālais Vietas Numurs (GVN)
N3+N13
PAY TO
416
Ražošanas vai pakalpojuma vietas GVN
N3+N13
PROD/SERV LOC
417
Puses GVN
N3+N13
PARTY
420
"Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods vienas pasta iestādes robežās
N3+X..20
SHIP TO POST
421
"Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods ar ISO valsts kodu
N3+N3+X..9
SHIP TO POST
422
Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts
N3+N3
ORIGIN
423
Sākotnējās apstrādes valsts
N3+N3+N..12
COUNTRY-INITIAL PROCESS
424
Apstrādes valsts
N3+N3
COUNTRY-PROCESS
425
Izkomplektēšanas valsts
N3+N3
COUNTRY-DISASSEMBLY
426
Pilna apstrādes cikla valsts
N3+N3
COUNTRY-FULL PROCESS
427
Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts apakšiedalījums
N3+X..3
ORIGIN SUBDIVISION
4300
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" uzņēmuma nosaukums
N4+X..35
SHIP TO COMP
4301
"Nosūtīt uz - piegādāt uz"  kontaktpersona
N4+X..35
SHIP TO NAME
4302
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 1.rindiņa
N4+X..70
SHIP TO ADD1
4303
 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 2.rindiņa
 N4+X..70
 SHIP TO ADD2
4304
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" priekšpilsēta
N4+X..70
SHIP TO SUB
4305
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" apdzīvota vieta
N4+X..70
SHIP TO LOC
4306
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" reģions
N4+X..70
SHIP TO REG
4307
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" valsts kods
N4+X2
SHIP TO COUNTRY
4308
"Nosūtīt uz - piegādāt uz" tālruņa numurs
N4+X..30
SHIP TO PHONE
4310
"Atgriezt uz" uzņēmuma nosaukums
N4+X..35
RTN TO COMP
4311
"Atgriezt uz" kontaktpersona
N4+X..35
RTN TO NAME
4312
"Atgriezt uz" adreses 1. rindiņa
N4+X..70
RTN TO ADD1
4313
"Atgriezt uz" adreses 2. rindiņa
N4+X..70
RTN TO ADD2
4314
"Atgriezt uz" priekšpilsēta
N4+X..70
RTN TO SUB
4315
"Atgriezt uz" apvidus
N4+X..70
RTN TO LOC
4316
"Atgriezt uz" reģions
N4+X..70
RTN TO REG
4317
"Atgriezt uz" valsts kods
N4+X2
RTN TO COUNTRY
4318
"Atgriezt uz" pasta indekss
N4+X..20
RTN TO POST
4319
"Atgriezt uz" tālruņa numurs
N4+X..30
RTN TO PHONE
4320
Pakalpojuma koda apraksts
N4+X..35
SRV DESCRIPTION
4321
Atzīme par bīstamo kravu
N4+N1
DANGEROUS GOODS
4322
Pilnvara doties prom
N4+N1
AUTH TO LEAVE
4323
Atzīme par paraksta nepieciešamību
N4+N1
SIG REQUIRED
4324
Ne ātrāk par piegādes datumu un laiku
N4+N10
NOT BEF DEL DT
4325
Ne vēlāk par piegādes datumu un laiku
N4+N10
NOT AFT DEL DT
4326
Izdošanas datums
N4+N6
REL DATE
7001
NATO krājumu numurs
N4+N13
NSN
7002
UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija
N4+X..30
MEAT CUT
7003
Derīguma termiņa datums un laiks
N4+N10
EXPIRY TIME
7004
Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē)
N4+N..4
ACTIVE POTENCY
7005
Nozvejas apgabals
N4...X12
CATCH AREA
7006
Pirmās sasaldēšanas datums
N4+
 
7007
Ražas novākšanas datums
N4+N6...12
HARVEST DATE
7008
Sugas zivjsaimniecības izpratnē
N4+X...3
AQUATIC SPECIES
7009
Zvejas rīku veids
N4+X...10
FISHING GEAR TYPE
7010
Ražošanas metode
N4+X...2
PROD METHOD
7020
Renovācijas partijas ID
N4+X...20
REFURB LOT
7021
Funkcionālais statuss
N4+X...20
FUNC STAT
7022
Pārskatīšanas statuss
N4+X..20
REV STAT
7023
Grupējuma Globālais Individuālo Aktīvu Identifikators (GIAI)
N4+X...30
GIAI - ASSEMBLY
703s
Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu
N4+N3+X..27
PROCESSOR # s
7040
GS1 UIK ar paplašinājumu 1 un importētāja indeksu
N4+N1+X3
UIC+EXT
710
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs  (NHRN) - Vācijas PZN
N34+X..20
NHRN PZN
711
Nacionālais veselības aprūpes atmakas numurs (NHRN) - Francijas CIP
N34+X..20
NHRN CIP
712
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Spānijas CN
N34+X..20
NHRN CN
713
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Brazīlijas DRN
N3+X..20
NHRN DRN
714
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Portugāles AIM
N3+X..20
NHRN AIM
715
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Amerikas Savienoto Valstu NDC
N3+X..20
NHRN NDC
... (*****)
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) – Valsts A
 
 
723s
Sertifikācijas atsauce
N4+X2+X..28
PROCESSOR # s
7240
Protokola ID
N4+X..20
PROTOCOL
8001
Ritināmie produkti - platums, garums, iekšējais diametrs, virziens un savijums
N4+N14
DIMENSIONS
8002
Mobilā tālruņa identifikācijas numurs
N4+X..20
CMT No
8003
Globālais vairākkārt izmantojamo aktīvu  identifikators
N4+N14+X..16
GRAI
8004
Globālais individuālā aktīva (pamatlīdzekļa) identifikators (GIAI)
N4+X..30
GIAI
8005
Vienas mērvienības cena
N4+N6
PRICE PER UNIT
8006
Tirdzniecības vienības komponentes identifikācija
N4+N14+N2+N2
ITIP
8007
Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN)
N4+X..30
IBAN
8008
Izgatavošanas datums un laiks
N4+N8+N..4
PROD TIME
8009
Optiski nolasāms sensora indikators
N4+X..50
OPTSEN
8010
Komponentes/daļas identifikators
N4+X...30
CPID
8011
Komponentes/daļas identifikatora sērijas numurs
N4+N...12
CPID SERIAL
8012
Programmatūras versija
N4+X...20
VERSION
8013
Globālais modeļa numurs (GMN)
N4+X..25
GMN (medicīniskajām ierīcēm, noklusējuma globālais datu saīsinājums BUDI-DI)
8017
Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu nodrošinātāju
N4+N18
GSRN-PROVIDER
8018
Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju
N4+N18
GSRN-RECIPIENT
8019
Pakalpojumu attiecību uzskaites  numurs (SRIN)
N4+N..10
SRIN
8020
Rēķina atsauces numurs
N4+X..25
REF No
8026
Loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību komponenšu identifikācija
N4+N14+N2+N2
ITIP CONTENT
8110
Kupona identifikācijas kods  Ziemeļamerikas lietotājiem
N4+X..70
-
8111
Kupona lojalitātes punkti
N4+N4
POINTS
8112
Bezpapīra kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem
N4+X...70
-
8200
Paplašinātā iepakojuma URL
N4+X...70
PRODUCT URL
90
Savstarpēji saskaņota informācija starp darījuma partneriem
N2+X..30
INTERNAL
91-99
Uzņēmuma iekšējā informācija
N2+X..90
INTERNAL

Metriskās** tirdzniecības vienības

Piezīmes par tabulu:
(*) norāda decimālpunkta komata vietu
** Nemetriskās tirdzniecības mērvienības sk. GS1 Vispārējās Specifikācijās

Metrisko PI saraksts - tirdzniecības vienības

PI
Pilnais nosaukums
Datu formāts n6
Mērvienība
Datu nosaukums
(angļu valodā)
310(*)
Neto svars (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Kilogrami
NET WEIGHT (kg)
311(*)
 Garums jeb 1.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Metri
LENGTH (m)
312(*)
Platums, diametrs vai 2.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Metri
WIDTH (m)
313(*)
Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Metri
HEIGHT (m)
314(*)
Virsma (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Kvadrātmetri
AREA (m2)
315(*)
Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Litri
NET VOLUME (l)
316(*)
Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Kubikmetri
NET VOLUME (m3)

Metriskās** loģistikas mērvienības

Metrisko PI saraksts - loģistikas mērvienības

PI
Pilnais nosaukums
Datu formāts n6
Mērvienība
Datu nosaukums
(angļu valodā)
330(*)
Loģistikas svars
Kilogrami
GROSS WEIGHT (kg)
331(*)
 Garums jeb 1.dimensija, loģistika
Metri
LENGTH (m), log
332(*)
Platums, diamters vai 2.dimensija, loģistika
Metri
WIDTH (m), log
333(*)
Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija, loģistika
Metri
HEIGHT (m), log
334(*)
Virsma, loģistika
Kvadrātmetri
AREA (m2), log
335(*)
Loģistikas tilpums
Litri
VOLUME (l), log
336(*)
Loģistika tilpums
Kubikmetri
VOLUME (m3), log
337(***)
Kilogrami uz kvadrātmetru
Kvadrātmetri
KG PER m2