Pielietojuma identifikatori

Pielietojuma Identifikators (PI) ir prefikss, kas unikālā un nepārprotamā veidā identificē tam sekojošus datus, to nozīmi un garumu. 

Pastāv Pielietojuma Identifikatori datu, datumu, daudzumu, mērvienību, vietu un cita veida informācijas identifikācijai.

Aiz (PI) sekojoši dati var būt izteikti gan ciparu, gan burtu veidā, un tie var būt līdz 30 rakstu zīmēm jeb simboliem.

Atkarībā no Pielietojuma Identifikatora datu lauki ir vai nu fiksēta vai mainīga garuma.

Produkta papildus informācijas dati vienmēr saistīti ar vienu vienību - tirdzniecības vienību vai loģistikas vienību, bet atsevišķi tiem nav nozīmes.

Kā Pielietojuma Identifikatorus attēlo svītrkodā?

Lietojot PI, visi dati tiek izteikti tikai ar GS1-128 svītrkoda simbolu.

GS1-128 piemērs, kurā ir GTVN,"pārdot līdz" datums un partijas numurs

Pielietojuma Identifikatoru pielietošanas noteikumi

Pastāv noteikumi, kas reglamentē (PI) lietošanu. Ir (PI), kurus vienmēr lieto kopā:
Piemēram: aiz PI (02) obligāti seko PI (37)

Ir PI, kurus nekad nedrīkst lietot kopā:
Piemēram: PI (01) un PI (02) nekad nedrīkst atrasties blakus.

Uzņēmumi nevar paši brīvi pēc savas patikas izraudzīties (PI) no saraksta, tiem jāievēro Vispārējas GS1 Specifikācijas.

Kā lasīt PI tabulas?
Paskaidrojumi:
1. Laukā "Formāts" pirmā daļa, piem., N2, norāda uz to, cik ciparu ir pašā Pielietojuma Identifikatorā (PI) t.i. šajā gadījumā 2 cipari. Nākamā daļa aiz + attiecas uz datu struktūru un nozīmē:
N       - ciparu zīmes
      - burtu/ciparu zīmes
N3     - 3 ciparu zīme, fiksēts garums
N..3   - dažāda garuma lauks, te piem., līdz trīs cipariem
X..3   - dažāda garuma lauks, šeit, piem., līdz trīs zīmēm (var būt gan burti, gan cipari)

(**)  Ja ir tikai gads un mēnesis, DD jāaizpilda ar divām nullēm
(***)  Šī PI ceturtais cipars norāda pozīciju, kurā atrodas decimālpunkts, piem.,
         3100 Neto svars kilogramos bez decimālpunkta
         3102 Neto svars kilogramos ar decimālpunktu otrajā pozīcijā

Visu Pielietojuma Identifikatoru un to aprakstu aktuālo versiju (angļu valodā) skatīt
GS1 Vispārējo Specifikāciju  sadaļā 3.2.

GS1 Pielietojuma Identifikatoru saraksts

PI Pilns nosaukums Formāts Datu saīsinājums(angļu valodā)
00 Seriālais kravas konteinera kods (SSCC) N2+N18 SSCC
01 Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN) N2+N14 GTIN
02 Loģistikas vienībā ietilpstošo tirdzniecības vienību GTVN N2+N14 CONTENT
10 Partijas numurs N2+X..20 BATCH/LOT
11(**) Izgatavošanas Datums (GGMMDD) N2+N6 PROD DATE
12(**) Datums līdz kuram jāapmaksā rēķins (GGMMDD) N2+N6 DUE DATE
13(**) Iepakošanas datums (GGMMDD) N2+N6 PACK DATE
15(**) "Ieteicams līdz" datums (GGMMDD) N2+N6 BEST BEFORE

16(**)

"Pārdot līdz" datums (GGMMDD) N2+N6 SELL BY
17(**) Derīguma termiņš (GGMMDD) N2+N6 USE BY
or EXPIRY
20 Iekšējais Produkta Variants N2+N2 VARIANT
21 Sērijas numurs N2+X..20 SERIAL
22 Patēriņa Produkta Variants N2+N2 VARIANT
235 Trešās puses kontrolēts serializētais GTVN paplašinājums (TPX) N3+X..28 TPX
240 Ražotāja piešķirtā vienības papildus identifikācija N3+X..30 ADDITIONAL ID
241 Klienta numurs N3+X..30 CUST. PART No.
242 "Izgatavots pēc pasūtījums" varianta numurs N3+X..30 MTO VARIANT
243 Iepakojuma sastāvdaļu numurs N4+X...20 PCN
250 Sekundārais sērijas numurs N+X..30 SECONDARY SERIAL
251 Atsauce uz vienības izcelsmi N3+X..30 REF TO SOURCE
253 Globālais dokumenta tipa identifikators (GDTI) N3+N13+N..17 DOC.ID
254 GVN paplašinājuma komponente N3+X..20 GLN EXTENSION
255 Globālais Kupona Numurs N3+N13+N..12 GCN
30 Vienību skaits (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) N2+N..8 VAR. COUNT
310(***)- 369(***) Tirdzniecības un loģistikas mērvienības (sk.nākamo tabulu) N+N6 -
37 Tirdzniecības vienību skaits loģistikas vienībā N2+N..8 COUNT
390(***) Piemērojamā samaksas summa vietējā valūtā N4+N..15 AMOUNT
391(***) Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu N4+N3+N..15 AMOUNT
392(***) Piemērojamā samaksas summa vienotas valūtas telpā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N..15 PRICE
393(***) Piemērojamā samaksas summa, izmantojot ISO valūtas kodu (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N3+N..15 PRICE
394n Kupona procentuālā atlaide N4+N4 PRCNT OFF
395n Piemērojamās samaksas summa par mērvienību vienotā monetārā zonā (mainīga daudzuma tirdzniecības vienība) N4+N6 PRICE/UoM
400 Klienta pirkuma pasūtījuma numurs N3+X..30 ORDER NUMBER
401 Globālais konosamenta identifikācijas numurs N+X..30 GINC
402 Kravas identifikācijas numurs N3+N17 GSIN
403 Maršruta kods N3+X..30 ROUTE
410 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 SHIP TO LOC
411 "Rēķinu kam" Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 BILL TO
412 "Pirkts no" Globalais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PURCHASE FROM
413 "Piegādāt kam" Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 SHIP FOR LOC
414 Fiziskās atrašanas vietas identifikācija, Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 LOC No
415 Maksājuma saņēmējas puses Globālais Vietas Numurs (GVN) N3+N13 PAY TO
416 Ražošanas vai pakalpojuma vietas GVN N3+N13 PROD/SERV LOC
417 Puses GVN N3+N13 PARTY
420 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods vienas pasta iestādes robežās N3+X..20 SHIP TO POST
421 "Piegādāt uz - nosūtīt uz " pasta kods ar ISO valsts kodu N3+N3+X..9 SHIP TO POST
422 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts N3+N3 ORIGIN
423 Sākotnējās apstrādes valsts N3+N3+N..12 COUNTRY-INITIAL PROCESS
424 Apstrādes valsts N3+N3 COUNTRY-PROCESS
425 Izkomplektēšanas valsts N3+N3 COUNTRY-DISASSEMBLY
426 Pilna apstrādes cikla valsts N3+N3 COUNTRY-FULL PROCESS
427 Tirdzniecības vienības izcelsmes valsts apakšiedalījums N3+X..3 ORIGIN SUBDIVISION
4300 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" uzņēmuma nosaukums N4+X..35 SHIP TO COMP
4301 "Nosūtīt uz - piegādāt uz"  kontaktpersona N4+X..35 SHIP TO NAME
4302 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 1.rindiņa N4+X..70 SHIP TO ADD1
4303  "Nosūtīt uz - piegādāt uz" adreses 2.rindiņa  N4+X..70  SHIP TO ADD2
4304 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" priekšpilsēta N4+X..70 SHIP TO SUB
4305 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" apdzīvota vieta N4+X..70 SHIP TO LOC
4306 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" reģions N4+X..70 SHIP TO REG
4307 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" valsts kods N4+X2 SHIP TO COUNTRY
4308 "Nosūtīt uz - piegādāt uz" tālruņa numurs N4+X..30 SHIP TO PHONE
4310 "Atgriezt uz" uzņēmuma nosaukums N4+X..35 RTN TO COMP
4311 "Atgriezt uz" kontaktpersona N4+X..35 RTN TO NAME
4312 "Atgriezt uz" adreses 1. rindiņa N4+X..70 RTN TO ADD1
4313 "Atgriezt uz" adreses 2. rindiņa N4+X..70 RTN TO ADD2
4314 "Atgriezt uz" priekšpilsēta N4+X..70 RTN TO SUB
4315 "Atgriezt uz" apvidus N4+X..70 RTN TO LOC
4316 "Atgriezt uz" reģions N4+X..70 RTN TO REG
4317 "Atgriezt uz" valsts kods N4+X2 RTN TO COUNTRY
4318 "Atgriezt uz" pasta indekss N4+X..20 RTN TO POST
4319 "Atgriezt uz" tālruņa numurs N4+X..30 RTN TO PHONE
4320 Pakalpojuma koda apraksts N4+X..35 SRV DESCRIPTION
4321 Atzīme par bīstamo kravu N4+N1 DANGEROUS GOODS
4322 Pilnvara doties prom N4+N1 AUTH TO LEAVE
4323 Atzīme par paraksta nepieciešamību N4+N1 SIG REQUIRED
4324 Ne ātrāk par piegādes datumu un laiku N4+N10 NOT BEF DEL DT
4325 Ne vēlāk par piegādes datumu un laiku N4+N10 NOT AFT DEL DT
4326 Izdošanas datums N4+N6 REL DATE
7001 NATO krājumu numurs N4+N13 NSN
7002 UN/ECE gaļas kautķermeņu un gabalu klasifikācija N4+X..30 MEAT CUT
7003 Derīguma termiņa datums un laiks N4+N10 EXPIRY TIME
7004 Aktīvā potenciālā iedarbība (veselības aprūpē) N4+N..4 ACTIVE POTENCY
7005 Nozvejas apgabals N4...X12 CATCH AREA
7006 Pirmās sasaldēšanas datums N4+  
7007 Ražas novākšanas datums N4+N6...12 HARVEST DATE
7008 Sugas zivjsaimniecības izpratnē N4+X...3 AQUATIC SPECIES
7009 Zvejas rīku veids N4+X...10 FISHING GEAR TYPE
7010 Ražošanas metode N4+X...2 PROD METHOD
7020 Renovācijas partijas ID N4+X...20 REFURB LOT
7021 Funkcionālais statuss N4+X...20 FUNC STAT
7022 Pārskatīšanas statuss N4+X..20 REV STAT
7023 Grupējuma Globālais Individuālo Aktīvu Identifikators (GIAI) N4+X...30 GIAI - ASSEMBLY
703s Pārstrādes uzņēmuma apstiprinājuma numurs ar ISO valsts kodu N4+N3+X..27 PROCESSOR # s
7040 GS1 UIK ar paplašinājumu 1 un importētāja indeksu N4+N1+X3 UIC+EXT
710 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs  (NHRN) - Vācijas PZN N34+X..20 NHRN PZN
711 Nacionālais veselības aprūpes atmakas numurs (NHRN) - Francijas CIP N34+X..20 NHRN CIP
712 Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Spānijas CN N34+X..20 NHRN CN
713
Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Brazīlijas DRN N3+X..20 NHRN DRN

714

Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Portugāles AIM N3+X..20 NHRN AIM

715

Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) - Amerikas Savienoto Valstu NDC N3+X..20 NHRN NDC

... (*****)

Nacionālais veselības aprūpes atmaksas numurs (NHRN) – Valsts A    
723s Sertifikācijas atsauce N4+X2+X..28 PROCESSOR # s
7240 Protokola ID N4+X..20 PROTOCOL
8001 Ritināmie produkti - platums, garums, iekšējais diametrs, virziens un savijums N4+N14 DIMENSIONS
8002 Mobilā tālruņa identifikācijas numurs N4+X..20 CMT No
8003 Globālais vairākkārt izmantojamo aktīvu  identifikators N4+N14+X..16 GRAI
8004 Globālais individuālā aktīva (pamatlīdzekļa) identifikators (GIAI) N4+X..30 GIAI
8005 Vienas mērvienības cena N4+N6 PRICE PER UNIT
8006 Tirdzniecības vienības komponentes identifikācija N4+N14+N2+N2 ITIP
8007 Starptautiskais bankas konta numurs (IBAN) N4+X..30 IBAN
8008 Izgatavošanas datums un laiks N4+N8+N..4 PROD TIME
8009 Optiski nolasāms sensora indikators N4+X..50 OPTSEN
8010 Komponentes/daļas identifikators
N4+X...30 CPID
8011 Komponentes/daļas identifikatora sērijas numurs N4+N...12 CPID SERIAL
8012 Programmatūras versija N4+X...20 VERSION
8013 Globālais modeļa numurs (GMN) N4+X..25 GMN (medicīniskajām ierīcēm, noklusējuma globālais datu saīsinājums BUDI-DI)
8017 Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu nodrošinātāju
N4+N18 GSRN-PROVIDER
8018 Globālais pakalpojumu attiecību numurs, lai identificētu attiecības starp pakalpojumu sniedzēju un pakalpojumu saņēmēju N4+N18 GSRN-RECIPIENT
8019 Pakalpojumu attiecību uzskaites  numurs (SRIN) N4+N..10 SRIN
8020 Rēķina atsauces numurs N4+X..25 REF No
8026 Loģistikas vienībā esošo tirdzniecības vienību komponenšu identifikācija N4+N14+N2+N2 ITIP CONTENT
8110 Kupona identifikācijas kods  Ziemeļamerikas lietotājiem N4+X..70 -
8111 Kupona lojalitātes punkti N4+N4 POINTS
8112 Bezpapīra kupona identifikācijas kods Ziemeļamerikas lietotājiem N4+X...70 -
8200 Paplašinātā iepakojuma URL N4+X...70 PRODUCT URL
90 Savstarpēji saskaņota informācija starp darījuma partneriem N2+X..30 INTERNAL
91-99 Uzņēmuma iekšējā informācija N2+X..90 INTERNAL

Metriskās** tirdzniecības vienības

Piezīmes par tabulu:
(*) norāda decimālpunkta komata vietu
** Nemetriskās tirdzniecības mērvienības sk. GS1 Vispārējās Specifikācijās

Metrisko PI saraksts - tirdzniecības vienības

PI

Pilnais nosaukums
Datu formāts n6

Mērvienība Datu nosaukums
(angļu valodā)
310(*) Neto svars (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības)
Kilogrami NET WEIGHT (kg)
311(*)  Garums jeb 1.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Metri LENGTH (m)
312(*) Platums, diametrs vai 2.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Metri WIDTH (m)
313(*) Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Metri HEIGHT (m)
314(*) Virsma (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Kvadrātmetri AREA (m2)
315(*) Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Litri NET VOLUME (l)
316(*) Neto tilpums (mainīga daudzuma tirdzniecības vienības) Kubikmetri NET VOLUME (m3)

Metriskās** loģistikas mērvienības

Metrisko PI saraksts - loģistikas mērvienības

PI

Pilnais nosaukums
Datu formāts n6

Mērvienība Datu nosaukums
(angļu valodā)
330(*) Loģistikas svars Kilogrami GROSS WEIGHT (kg)
331(*)  Garums jeb 1.dimensija, loģistika Metri LENGTH (m), log
332(*) Platums, diamters vai 2.dimensija, loģistika Metri WIDTH (m), log
333(*) Dziļums, biezums, augstums vai 3.dimensija, loģistika Metri HEIGHT (m), log
334(*) Virsma, loģistika Kvadrātmetri AREA (m2), log
335(*) Loģistikas tilpums Litri VOLUME (l), log
336(*) Loģistika tilpums Kubikmetri VOLUME (m3), log
337(***) Kilogrami uz kvadrātmetru Kvadrātmetri KG PER m2