Globāla biznesa valoda
  1. Sākums
  2. Mūsu standarti
  3. Vadlīnijas un brošūras

Vadlīnijas un brošūras

Produktu Pase darbojas pēc GS1 standartiem.

Uzziniet, kas ir digitālā produkta pase, kādi ir turpmākie ieviešanas soļi, kad tā stāsies spēkā un kā to ieviest.

Produktu digitālo attēlu specifikācijas standarts

Izdevums 4.3. Ratificēts 2023.gada septembrī

GS1 standarts, kas nosaka ar produktiem saistīto digitālo attēlu veidošanas un uzglabāšanas noteikumus, kā arī sniedz īsu ieskatu fotografēšanas pamatos.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GTVN pārvaldības standarts

Izdevums 1.1, Ratificēts, 2023. gada septembrī

Ja veicat produkta iepakojuma vai sastāva izmaiņas, maināt produkta vai zīmola nosaukumu, svarīgi saprast ko darīt ar svītrkodu - mainīt vai atstāt nemainītu?
Atbildes meklējiet jaunajā “GS1 GTVN pārvaldības standartā”, kurš nosaka pamatprincipus, kuri jāņem vērā, izlemjot, vai jūsu jaunajam produktam atstāt veco GTVN vai piešķirt jaunu.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

Izmantojiet QR kodu ar GS1 Digital Link, lai informētu patērētājus par alkoholiskajiem dzērieniem

Šo vadlīniju mērķis ir atbalstīt alkoholisko dzērienu nozares uzņēmumus un risinājumu nodrošinātājus etiķešu digitalizācijā izmantot GS1 standartus.

Dokumenta oriģinālversija angļu valodā PDF

2D svītrkodi mazumtirdzniecības vietās (POS)

Versija 1.2. 2022.gada jūnijs

Dokumenta mērķis ir sniegt vadlīnijas mazumtirdzniecības nozarei, kā sākt pāreju uz daudz funkcionālākiem 2D svītrkodiem un nodrošināt vienmērīgu un brīvprātīgu pāreju šo svītrkodu izmantošanai, vienlaikus līdz minimumam samazinot traucējumus esošajos biznesa procesos.
Šajā Uzsākšanas ceļvedī galvenā uzmanība ir pievērsta apsvērumiem un sekām, kas rodas, izmantojot 2D svītrkodus, kuros iekodēti ar POS sistēmu sadarbspējīgi GS1 dati.

Dokumenta oriģinālversija angļu valodā PDF

GS1 automātiskās identifikācijas ieviešanas vadlīnijas svaigai pārtikai, kuru pārdod tirdzniecības vietās (Point-of-Sale)

Izdevums 1.2, Ratificēts 2020.gada oktobrī

Praktiska rokasgrāmata mazumtirgotājiem, piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem, lai palīdzētu izprast biznesa iespējas, procesa izmaiņas un prasības, kas nepieciešamas, lai ieviestu 2D (divdimensiju) svītrkodus ar iekodētiem papildu datiem (svars, derīguma termiņš, partijas numurs u.c.) svaigas pārtikas tirdzniecības vienību pārdošanai POS kasēs.

Dokumenta oriģinālversija angļu valodā PDF

ES digitālā produkta pase un tās ietekme uz apģērbu un tekstilizstrādājumu nozari 2022. - 2023. gadā

Materiāls paredzēts, lai palīdzētu tekstilrūpniecības un apģērbu nozarei sagatavoties drīzai digitālās produkta pases (DPP) ieviešanai.

Šeit atradīsiet informāciju, kas ir DPP, kad tā stājas spēkā, kam tā ir jāizmanto, kā nozare var jau sākt gatavoties un kāda tajā visā ir GS1 loma.

Dokumenta oriģinālversija angļu valodā PDF

GTVN pārvaldības vadlīnijas būvizstrādājumiem

Izdevums 1.0, ratificēts, 2023. gada janvārī

Vadlīnijās aprakstīti svītrkodu jeb Globālo Tirdzniecības Vienības Numuru (GTVN) pārvaldības noteikumi būvizstrādājumiem un ir sniegti uz būvniecību attiecināmi svītrkodu piešķiršanas un mainīšanas gadījumu apraksti, kas uzskatāmi ilustrēti ar piemēriem.

Materiāls izstrādāts pamatojoties uz vispārējo GTVN pārvaldības standartu ar mērķi palīdzēt nozarei pieņemt konsekventus lēmumus par būvizstrādājumu unikālo identifikāciju atklātās piegādes ķēdēs.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GS1 iepakojuma un produkta mērīšanas standarts

Izdevums 3.1, Ratificēts 2022.gada jūnijā

GS1 iepakojuma un produkta mērīšanas standarts ir globāls standarts, kurā aprakstīti produktu un iepakojumu mērīšanas noteikumi, lai nodrošinātu pastāvīgu, atkārtojamu un visā pasaulē vienotu izmēru noteikšanas procesu, kas ne vienmēr atbilst „kā tirgots” vai kā produkts izvietots plauktā. Dokuments paredzēts visiem darījumu partneriem, kas apmainās ar informāciju par produkta iepakojuma izmēriem. Pēc sava pielietojuma standarts ir universāls, jo nosaka kā izmērīt ne tikai standarta iepakojumus, bet arī apavus, apģērbu, instrumentus, aksesuārus un daudz ko citu.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GS1 GVN piešķiršanas noteikumi (Standarts)

Izdevums 3.0.2, Ratificēts 2022.gada augustā

Noteikumos apkopoti Globālo Vietas Numuru (GVN) piešķiršanas pamatprincipi, piešķiršanas gadījumu apraksti un skaidrojumi.  
Uzņēmumiem, kuri izmanto GVN būtiski zināt, kuros gadījumos jāpiešķir jauns Globālais Vietas Numurs (GVN), bet kuros to var atstāt nemainītu, piemēram, ja maina biroja atrašanās vietu tajā pašā biroju ēkā vai, ja tiek mainīts ielas nosaukums.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GTVN piešķiršanas noteikumi veselības aprūpē

Izdevums 10.0, Ratificēts, 2020.gada jūnijā

Dokumentā aprakstītas vispārējās vadlīnijas svītrkodu numuru (GTVN) piešķiršanai, mainīšanai un atkārtotai piešķiršanai veselības aprūpes produktiem – medikamentiem, medicīnas ierīcēm u.c.
Materiāls izstrādāts pamatojoties uz „GS1 GTVN piešķiršanas noteikumiem” un adaptēts veselības aprūpes vajadzībām.  Veicot produktu iepakojuma vai sastāva izmaiņas, mainot produkta vai zīmola nosaukumu ir svarīgi saprast, kuros gadījumos GTVN ir jāmaina, bet kuros to atstāt nemainītu. Šeit atradīsiet GTVN piešķiršanas gadījumu aprakstus, kas uzskatāmi ilustrēti ar attēliem.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GS1 Loģistikas etiķetes vadlīnijas

Izdevums 1.3. Ratificēts 2019.gada jūlijā

Vadlīnijās sniegtas norādes kā fiziski identificēt loģistikas vienības, izmantojot standartizētu GS1 Loģistikas Etiķeti, kas veidota uz GS1 Vispārējās Specifikācijās aprakstītajiem standartiem un labāko pasaules paraugpraksi. Šis izdevums aizstāj un tajā ir iekļautas iepriekš izdotās GS1 Standarta Starptautiskās Loģistikas Etiķetes (STILL) un GS1 in Europe Loģistikas Etiķetes vadlīnijas.
Vadlīnijās aprakstīti Loģistikas Etiķetes veidošanas principi, tās veidi, iekļaujamā informācija, izkārtojums, izgatavošanas tehniskās prasības, etiķešu verifikācijas nosacījumi, u.c.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

Medikamentu attēlu GS1 standartu ieviešanas vadlīnijas

Izdevums 1.0, Ratificēts, 2017. gada jūnijā

Šī dokumenta mērķis ir iepazīstināt ar medikamentu attēlu nosaukumu došanas metodoloģiju un ar to saistītajiem datiem. Nosaukumu došana attēliem, izmantojot globālu standartizētu metodiku, garantē pārrakstīšanās un neuzmanības kļūdu novēršanu.

Standarta oriģinālversija angļu valodā PDF HTML

GS1 DataMatrix

GS1 standarti un divdimensiju GS1 DataMatrix kods, kurā var iekodēt unikālo produkta numuru (GTVN), partijas un sērijas numuru, derīguma termiņu u.c. datus, palīdzēs uzlabot veselības aprūpes pacientu drošību un būs labs palīgs cīņā ar viltotajiem medikamentiem.

GS1 Lietotāja Rokasgrāmata jeb GUM

Šis ir vienkāršots, lietotājam „draudzīgs” uz GS1 Vispārējām Specifikācijām  balstīts ievirzes dokuments, kurā aprakstīti GS1 sistēmas galvenie pamatprincipi un biežāk izmantotie GS1 pielietojumi - svītrkodi un identifikācijas atslēgas jeb svītrkodu numuri. GUM neaizstāj galveno GS1 standartu dokumentu GS1 Vispārējās Specifikācijas, kurš reglamentē visu GS1 sistēmas darbību.

Vai esat gatavi UDI?

2017. gada 5. aprīlī tika pieņemtas ES gala regulas par medicīnisko un in-vitro diagnostikas ierīču apriti, kas paredz īpašas prasības unikālas ierīču identifikācijas (Unique Device Identification – UDI) sistēmas kritērijiem un ieviešanas termiņiem Eiropā.
Vai esat gatavi UDI? Šajā brošūrā lasiet kā esošie GS1 standarti atbilst UDI prasībām.

Īsa pamācība: kā veidot GS1-128 loģistikas etiķeti

Šo pamācību var izmantot kā palīglīdzekli pareizas GS1 loģistikas etiķetes izstrādei.
Ja vēlaties bukletu saņemt drukātā viedā, rakstiet gs1@gs1.lv

Eiropas vadlīnijas standarta ārējā iepakojuma marķēšanai, ieskaitot paplašinātos produkta atribūtus

Vadlīnijas attiecas uz gatavo tirdzniecības vienību ārējo iepakojumu un kartona kastēm. Loģistikas vienība (palete) apskatīta netiek. Izdevumā doti ieteikumi GS1-128 svītrkoda izmantošanai papildus informācijas kodēšanai, parādīti dažādi etiķešu piemēri un ieteikumi to izmantošanai un izvietošanai.
Šobrīd biežāk tiek izmantoti EAN-13 vai ITF-14 svītrkodi, bet tajos var iekodēt tikai GTVN, kas nav pietiekami, lai nodrošinātu produkta izsekojamību. Lai varētu iekodēt detalizētāku informāciju, piem., derīguma termiņš, partijas numurs u.c., ieteikums izmantot GS1-128 svītrkodu un GS1 Pielietojuma Identifikatorus (PI).

Datu sinhronizēšana: ieguvumi jūsu uzņēmumam

Brošūra sniedz informāciju par globālo datu sinhronizāciju un Globālo Datu Sinhronizācijas Tīklu (GDSN), izskaidro tā darbības principus un apraksta uzņēmējdarbības priekšrocības un ieguvumus piegādātājiem un mazumtirgotājiem.

Viss atkarīgs no pareiza GTVN

Izdevums paredzēts uzņēmumiem, kuri strādā svaigu augļu un dārzeņu nozarē. Tas sniedz skaidrus norādījumus par pareizu svītrkoda numuru (GTVN) piešķiršanu augļiem un dārzeņiem, jo ne  vienmēr pēc izskata līdzīgs produkts ir  viens un tas  pats - āboli nav vienkārši āboli un arī tomātiem un apelsīniem ir vairākas šķirnes. Ražotājam vienmēr jāatrod pareizā atbilde, kuros gadījumos jāpiešķir jauns GTVN numurs, bet kuros tas var palikt nemainīts. Norādījumos tabulas veidā uzskaitīts arī pilns augļu un dārzeņu sortiments un uzskatāmi parādīti gadījumi, kad nepieciešams piešķirt jaunu GTVN.

Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN)

Izdevumā "GTVN- kas jāievēro, veidojot GS1 sistēmas svītrkodu numurus un simbolus EAN-13 un EAN-8?"
izklāstīti galvenie noteikumi, kas jāievēro, lai produktam, kuru paredzēts pārdot mazumtirdzniecībā, piešķirtu pareizu GS1 numuru un sagatavotu precīzu svītrkodu EAN-13 vai EAN-8.

Izsekojamība, kas tas ir?

Šajā brošūrā izskaidrots, kas ir izsekojamība un kā GS1 Izsekojamības Standarts var palīdzēt uzņēmumiem izpildīt normatīvo aktu prasības attiecībā uz izsekojamības nodrošināšanu, piemēram, lai nodrošinātu pārtikas un pacientu drošību, viltojumu apkarošanu un ilgtspējības uzlabošanu.

Kas ir GS1?

Dažos vārdos grūti paskaidrot, kas ir GS1? Lai to izskaidrotu, sagatavota brošūra "Kas ir GS1?",
kurā apskatītas GS1 aktivitātes un parādīta starptautisko standartu loma un ietekme uz biznesa procesiem.

Globālie Vietas Numuri (GVN)

Šeit atradīsiet atbildes uz jautājumiem: "Kas ir Globālais Vietas Numurs, kur tos izmanto un kādas ir numuru izmantošanas priekšrocības?"