Globāla biznesa valoda

Vārdnīca

GS1 terminu vārdnīca

 

Add-On simbols (Add-On Symbol)
Svītrkoda simbols, ko lieto papildu informācijas iekodēšanai pie galvenā svītrkoda simbola.

Atribūts (attribute)
Informācijas fragments, kas atspoguļo kādu raksturīgu pazīmi, kura saistīta ar identifikācijas numuru, piem., Globālais Tirdzniecības Vienības Numurs (GTVN), SSCC.

Burtu-ciparu (alphanumeric) 
Apraksta simbolu komplektu, kurš satur alfabēta simbolus (burtus), ciparus un citus simbolus, piem., pieturzīmes.

Cilvēkam lasāms (human readable Interpretation)
Simboli, kurus var lasīt cilvēks, piemēram, burti un cipari.
 
Datu apstiprināšana
Nolasīto datu pārbaude pirms apstrādes elektroniskās datu apmaiņas pielietojumos, lai noteiktu, vai tie atbilst pielietojuma sistēmas loģikas un saskaņas noteikumiem un/vai konkrētām lietotāja prasībām.

Datu nesējs (data carrier) 
Līdzeklis datu izteikšanai mašīnai lasāmā formā. Lieto, lai nodrošinātu elementu virkņu automātisku lasīšanu.

Datu rakstzīme (data character)
Burts,cipars vai cits simbols, kas attēlots elementa virknes datu laukā

Datu virsraksti (Data titles)
Saīsināti datu lauku apraksti, kurus izmanto, lai atbalstītu svītrkodu manuālo interpretāciju.

EAN/UPC simbolika (EAN/UPC Symbology) 
Svītrkodu simbolu kopa, kura ietver EAN-8, EAN-13, UPC-A un UPC-E svītrkodu simbolus. Lai arī UPC-E simbolam nav atsevišķa simbolikas identifikatora, tie darbojas kā atsevišķa simbolika nolasīšanas pielietojuma programmatūrā. Sk. arī EAN-8 svītrkoda simbols, EAN-13 svītrkoda simbols, UPC-A svītrkoda simbols un UPC-E svītrkoda simbols.

EAN-13 svītrkoda simbols (EAN-13 Bar Code Symbol) 
EAN/UPC svītrkoda simbols, kurā iekodē GTVN-13, kuponu-13, RCN-13 (iekšējās lietošanas EAN-13) un VMN-13.

EAN-8 svītrkoda simbols (EAN-8 Bar Code Symbol) 
EAN/UPC svītrkoda simbols, kurā iekodē GTVN-8.

EANCOM® 
GS1 standarts elektroniskai komercijai (eCom) - detalizētas UN/EDIFACT standarta ieviešanas vadlīnijas, kurās izmanto GS1 identifikācijas atslēgas.

Elektroniskā komercija (Electronic Commerce) 
Darījumu vadīšana un savstarpēja saziņa ar elektroniskām metodēm, tādām kā elektroniskā datu apmaiņa un automātiskās datu savākšanas sistēmas.

Elektroniskais ziņojums (Electronic Message) 
Dažādas informācijas kompozīcija, kas veidojas no nolasītiem datiem un transakciju informācijas, apkopota datu apstiprināšanai un viennozīmīgai apstrādei lietotāja pielietojumā.

Elementu virkne (Element String)
GS1 pielietojuma identifikatora un GS1 pielietojuma identifikatora datu lauka kombinācija.

Fiksēta daudzuma tirdzniecības vienība (Fixed Measure Trade Items).
Vienība, kas izgatavota vienā iepriekš noteiktā versijā (tips, izmērs, svars, saturs, dizains utt.), ko var pārdot jebkurā piegādes ķēdes punktā.

Fiksēta garuma (fixed length) 
Termins, kuru lieto, lai aprakstītu datu lauku elementu virknē, kurā ir noteikts zīmju skaits.

Funkcijas1 simbolu rakstzīme
(Function Code 1 FNC1) 
Simbolikas rakstzīme, ko izmanto īpašiem mērķiem dažos GS1 datu nesējos.

GS1 biedra organizācija (GS1 Member Organization) 
GS1 biedrs, kas savā valstī (vai izdalītajā apgabalā) atbildīgs par GS1 sistēmas administrēšanu un šīs sistēmas korektu lietošanu no savu biedru uzņēmumu puses, kā arī atbildīga par apmācību, izglītošanu, veicināšanu un ieviešanas atbalstu un spēlē aktīvu lomu globālajā standartu pārvaldības procesā (GSMP – Global Standart Management Process).

GS1 sistēma (GS1 System) 
GS1 pārvaldītas specifikācijas, standarti un norādījumi.

GS1 XML 
GS1 eCom komponents. Pārstāv GS1 standartu Extensible Markup Language shēmām, kas nodrošina lietotājus ar e-komercijas globālu ziņojumu valodu efektīvas, uz internetu bāzētas elektroniskas komercijas realizēšanai.

GS1 kontrolcipara aprēķināšana (GS1 Check Digit Calculation) 
GS1 sistēmas algoritms kontrolcipara aprēķināšanai, nolūkā pārbaudīt  no svītrkoda simbola  dekodēto datu pareizību.

GS1 prefikss (GS1 Prefix)
Divu vai vairāku ciparu indeksa numurs, kuru pārvalda starptautiskā organizācija GS1 un piešķir GS1 biedru organizācijai vai ierobežotas aprites numuriem.

GS1 uzņēmuma prefikss (GS1 Company Prefix) 
GS1 numerācijas struktūras daļa, kas sastāv no GS1 prefiksa un uzņēmuma numura, ko piešķir GS1 biedra organizācija.

GS1 Vispārējās Specifikācijas (GS1 General Specifications) 
Nosaka GS1 sistēmas datu un pielietojumu standartus tirdzniecības vienību, vietu, loģistikas vienību un pamatlīdzekļu automātiskai identifikācijai un marķēšanai ar svītrkodiem, kā arī standartus RFID un GS1 Identifikācijas atslēgām.

GS1 Globālais Birojs (GS1 Global Office) 
GS1 biedru organizācija, kas vada GS1 sistēmu. Atrodas Briselē (Beļģijā) un Princtonā (ASV).

GS1 Identifikācijas atslēga (GS1 Identification Key) 
Ciparu vai ciparu/burtu lauks, kuru pārvalda GS1, lai nodrošinātu visā piegādes ķēdē globālu, viennozīmīgu un unikālu identifikātoru pielietošanu.
 
GS1 Identifikācijas atslēgas (GS1 Identification Keys) 
Globāli pārvaldīta numurēšanas sistēma, ko lieto visas GS1 biznesa vienības, lai identificētu tirdzniecības vienības, vietas, juridiskās vienības, pamatlīdzekļus, pakalpojuma attiecības u.c. Atslēgas veidotas, kombinējot GS1 biedru uzņēmumu identifikātorus (GS1 uzņēmuma prefikss) ar standartizētu atsauces numuru piešķiršanu.

GTVN-13 (GTIN-13) 
13 ciparu GS1 identifikācijas atslēga, kas sastāv no GS1 uzņēmuma prefiksa, produkta numura un kontrolcipara, kuru  lieto tirdzniecības vienības identifikācijai. 

GTVN-14 (GTIN-14) 
14-ciparu GS1 identifikācijas atslēga, kas sastāv no indikātora (loģistikas varianta) cipara (1-9), GS1 uzņēmuma prefiksa, produkta numura un kontrolcipara, kuru lieto tirdzniecības vienības identifikācijai.

GTVN-12 (GTIN-12) 
12 ciparu GS1 Identifikācijas atslēga, kas sastāv no U.P.C. uzņēmuma prefiksa, produkta numura un kontrolcipara, kuru lieto tirdzniecības vienības identifikācijai.

GTVN-8 (GTIN-8) 
8-ciparu GS1 Identifikācijas atslēga, kas sastāv no GS1-8 Prefiksa, produkta numura un kontrolcipara, kuru lieto tirdzniecības vienības identifikācijai.

Globālais Tirdzniecības Vienību Numurs (Global Trade Item Number©)  
GS1 Identifikācijas atslēga tirdzniecības vienībai.

GTVN formāts (GTIN Format) 
Formāts, kādā GTVN jāizsaka 14-ciparu atsauces laukā (atslēgā) datoru datnēs, lai nodrošinātu identifikācijas numuru unikalitāti.

Globālais Individuālā Aktīva Identifikators (Global Individual Asset Identifier) 
GS1 Identifikācijas atslēga atsevišķam pamatlīdzeklim jeb aktīvam.

Globālais Vietas Numurs (Global Location Number) 
GS1 identifikācijas atslēga fiziskas vai juridiskas vienības identifikācijai.

Globālais Vairākkārt Izmantojamā Aktīva Identifikators (Global Returnable Asset Identifier) 
GS1 Identifikācijas atslēga vairākkārt izmantojamam aktīvam.

Globālais Pakalpojuma Attiecību Numurs (Global Service Relation Number) 
GS1 Identifikācijas atslēga pakalpojumu sniedzēja un pakalpojuma saņēmēja savstarpējo attiecību identifikācijai.

GS1-128 svītrkoda simbols (GS1-128 Bar Code Symbol) 
Code 128 svītrkoda simbolu apakškopa, kas ekskluzīvi tiek lietota tikai GS1 definētajās datu struktūrās

GS1-8 prefikss (GS1-8 Prefix) 
Viena, divu vai trīs ciparu indeksa numurs, ko administrē GS1 un kas apzīmē  pielietojuma sfēru vai tirdzniecības vienību, kas numurēta ar GTVN-8 vai ar iekšējās lietošanas numuru (sk. RCN-8).

Ierobežotas aprites jeb iekšējās lietošanas numuri (Resticted Circulation Numbers) 
Nozīmē GS1 identifikācijas numuru, kuru lieto speciāliem pielietojumiem ierobežotā vidē, ko nosaka vietējā GS1 biedra organizācija (piem., konkrētā valstī, uzņēmumā, nozarē). Tos piešķir GS1 vai nu uzņēmumu iekšējai lietošanai, vai arī GS1 biedra organizācijām, lai tās piešķirtu šos numurus savā valstī konkrētiem biznesa pielietojumiem (piem., mainīga daudzuma produktu identifikācijai, kuponu identifikācijai).

Indikators (Indicator)
Cipars no 1-9, kas atrodas GTVN-14 kreisajā pozīcijā.

ITF simbolika (ITF Symbology) 
"Interleaved two of five" (slāņotais divi no pieci) simbolika.
 
ITF-14 svītrkoda simbols (ITF-14 Bar Code Symbol) 
GS1 sistēmā lietotais ITF simbols, lai svītrkoda veidā izteiktu GTVN .

Klusā zona (Quiet Zone) 
Tukša vieta, kas nesatur mašīnām lasāmas zīmes. Svītrkoda simbola sākumā ievada simbola starta zīmi, bet beigās aiz gaišās malas seko apstāšanās simbols. Dažkārt to sauc arī par gaišo laukumu vai tukšo vietu.

Klusās zonas indikators (Quiet Zone Indicator) 
Lielāks par (>) vai mazāks par (<) zīmes, kas uzdrukātas svītrkoda simbola cilvēkam lasāmajā laukā, kuru bultiņas izlīdzinātas ar klusās zonas ārējo malu.

Kontrolcipars (Check Digit)
Skaitlis, kuru aprēķina no citiem elementa virknes  cipariem, un lieto, lai  kontrolētu datu pareizību (sk. GS1 standarta kontrolcipara aprēķināšana).

Kupons (coupon) 
Kvīts (vaučers) ko tirdzniecības vietā (POS) var apmainīt (atprečot) pret naudu vai bezmaksas preci.

Loģistikas mērvienības (logistic measures) 
Mērvienības, kas izsaka loģistikas vienības ārējos izmērus: kopējo svaru vai daudzumu kopā ar iepakojuma materiālu. Dažreiz tos sauc arī par bruto mērvienībām.

Loģistikas vienība (logistic unit) 
Jebkuras kompozīcijas vienība, kas izveidota transportēšanai un/vai glabāšanai, kuru nepieciešams vadīt piegādes ķēdē. Tiek identificēta ar SSCC.

Mainīga daudzuma tirdzniecības vienība (variable measure trade item)
Vienība, kura vienmēr tiek izgatavota iepriekšnoteiktā versijā (tips, dizains, iepakojums u.t.t.), kas var tikt pārdota jebkurā piegādes ķēdes punktā, un kura var būt pēc savas būtības dažāda svara/izmēru, vai kura var tikt tirgota bez iepriekš noteikta svara/izmēriem/garuma.

Multipaka (multipack) 
Iepakota vairāku vienādu vai dažādu patēriņa vienību grupa, kas  veido jaunu patēriņa vienību.

Modulo 10 (Modulo 10) 
Koeficents 10  veido Kontrolciparu saskaņā ar Koeficienta 10 algoritmu, kas noteikts GS1 Vispārējās Specifikācijās.

Neierobežota izplatīšana (unresticted distribution) 
Nozīmē, ka šīs sistēmas datus var pielietot precēm, kuras tiek apstrādātas visā pasaulē bez tādiem ierobežojumiem, kā valsts, uzņēmums, nozare un tml.

Nesējrāmis (Bearer Bars) 
Rāmis jeb svītras, kas ietver svītrkodu, lai novērstu tā kļūdainu nolasīšanu, vai, lai uzlabotu svītrkoda simbola drukas kvalitāti.

Nogriešana (truncation) 
Simbola drukāšana ar mazāku augstumu nekā simbolikas specifikācijās šim simbolam noteiktais minimums. Tas var padarīt simbolu par grūti nolasāmu.

Palielinājums (magnification) 
Svītrkoda simbolu izmēri, izteikti procentos vai kā decimālais ekvivalents no nominālā izmēra.

Paplašinājuma cipars (extension digit) 
Cipars, kuru piešķir lietotājs un kuru lieto, lai palielinātu seriālās atsauces ietilpību SSCC (Seriālajā Kravas Konteineru Kodā).

Pielietojuma identifikators (Application Identifier) 
No diviem vai vairāk simboliem sastāvošs lauks, kas atrodas pirms elementu virknes  un unikālā veidā norāda uz iekodēto datu formātu un nozīmi

Mazumtirdzniecības pārdošanas vieta Point of Sale (POS) 
Elektroniskā kases sistēma. Elektroniska ierīce pārdošanas reģistrācijai. Attiecas uz mazumtirdzniecības kasi, kur parasti tiek nolasīti svītrkodu simboli.

Produkta numurs (item reference) 
Datu struktūras daļa, ko piešķir lietotājs, tirdzniecības vienības identifikācijai kopā ar konkrēto GS1 uzņēmuma prefiksu.

Sakabināšana (concatenation) 
Vairāku elementu virkņu apvienošana vienā svītrkoda simbolā.

Seriālais Kravas Konteinera Kods (SKKK) (Serial Shipping Conainer Code –SSCC)  
GS1 Identifikācijas atslēga loģistikas vienību identifikācijai. Izmanto tikai angļu saīsinājumu SSCC.

Simbolika (symbology) 
Noteikta metode ciparu vai alfabēta simbolu izteikšanai  svītrkoda veidā; svītrkoda tips.

Simbols (symbol) 
Simbola zīmju un citu konkrētās simbolikas noteikto apzīmējumu kombinācija, kura ietver “kluso zonu”, Sākuma un Beigu zīmes, datu zīmes un citus papildus apzīmējumus, kuri visi kopā veido pilnu nolasāmu datu kopumu (vienību); arī simbolikas un datu struktūras izteikšanas veids.

Simbola zīme (symbol character) 
Svītru un atstarpju kopums simbolā, ko atkodē kā vienu informācijas vienību. Tā var izteikt ciparu, burtu, pieturas zīmi, vadības kodu vai arī vairākus datu elementus.

Simbola kontrasts (symbol contrast) 
ISO 15416 parametrs, kas mēra starpību starp lielāko un mazāko atstarošanas lielumu nolasījuma atstarošanās profilā (Scan Reflectance Profile (SRP)) jeb tas ir
mašīnlasāmā svītrkoda simbola atstarošanas spējas atšķirības daudzums starp tumšajām svītrām un gaišajām atstarpēm.

Skeneris (scanner) 
Elektroniska iekārta svītrkodu nolasīšanai un to pārveidošanai datora iekārtai saprotamos elektriskos signālos.

Tiešā uzdruka (direct  print) 
Process, kurā drukāšanas iekārta simbolu drukā tiešā kontaktā ar pamatu, piemēram, fleksogrāfija, tintes druka.

Tirdzniecības mērvienības (trade measures) 
Mainīga daudzuma tirdzniecības vienību neto mērvienības, lietotas tirdzniecības vienības rēķina piestādīšanai.

Tirdzniecības vienība (trade item) 
Jebkura vienība (produkts vai pakalpojums), attiecībā uz kuru pastāv nepieciešamība sameklēt iepriekš definētu informāciju un kuru var cenot, pasūtīt vai piestādīt apmaksai jebkuras piegādes ķēdes jebkurā posmā.

Transakciju tips (transaction type) 
Informācija (nav GS1 sistēmas sastāvdaļa) kura norāda uz konkrēto operāciju ar kuras palīdzību ir tikuši uztverti (nolasīti) dati.

U.P.C. prefikss (U.P.C. prefix) 
Speciāls GS1 prefiksu “00-09” attēlojums, neuzrādot pirmo nulli.

U.P.C. uzņēmuma prefikss (U.P.C. company prefix) 
Speciāls GS1 uzņēmuma numura attēlojums, kas sastāv no U.P.C. prefiksa un uzņēmuma numura. U.P.C. uzņēmuma prefiksu lieto tikai GTVN-12, Kupons-12, RCN-12 un VMC-12 veidošanai un iekodē, izmantojot U.P.C. svītrkoda simbolu.

UPC-A svītrkoda simbols (UPC-A bar code symbol) 
EAN/UPC simbolikas svītrkoda simbols, ar kuru kodē GTVN-12, Kuponu-12, RCN-12 un VMN-12 .

UPC-E svītrkoda simbols (UPC-E bar code symbol) 
EAN/UPC simbolikas svītrkoda simbols, kurš izsaka GTVN-12  sešos skaidri iekodētos ciparos, izmantojot “noklusētās nulles” tehniku.

Uzņēmuma numurs(company number) 
GS1 uzņēmuma prefiksa sastāvdaļa. GS1 biedru organizācijas piešķir GS1 uzņēmuma prefiksus uzņēmumiem, kuri atbildīgi par GS1 identifikācijas numuru piešķiršanu.
 
Virsma
(substrate) 
Materiāls, uz kura tiek uzdrukāts svītrkoda simbols.

Vispārējas izplatīšanas nolasīšana (general distribution scanning) 
Nolasīšanas vides, kurās nolasa ar svītrkodu marķētās  pārvadāšanai iepakotās tirdzniecības vienības, loģistikas vienības, pamatlīdzekļus un vietu birkas (location tags).

Vietēji piešķirtais kods (local assigned code)  
UPC-E svītrkoda simbola īpašais pielietojums ierobežotai lietošanai

Vietas atsauce (local reference) 
Numurs Globālā vietas numura ietvaros, ko piešķir, lai identificētu dažādas vietas.

Zīmola īpašnieks (brand owner) 
Puse, kura ir atbildīga par GS1 sistēmas numuru piešķiršanu un svītrkodēšanu konkrētai tirdzniecības vienībai. GS1 prefiksa administrators.

VMN-12 
12 ciparu ierobežotas aprites numurs, ko iekodē UPC-A simbolos, lai padarītu iespējamu mainīga daudzuma produktu skenēšanu elektroniskajā kases sistēmā. To nosaka pēc mērķa tirgus konkrētajiem noteikumiem, kas saistīti ar U.P.C. prefiksu 2.

VMN-13 
13 ciparu ierobežotas aprites numurs, ko iekodē EAN-13 simbolos, lai padarītu iespējamu mainīga daudzuma produktu skenēšanu elektroniskajā kases sistēmā. To nosaka pēc mērķa tirgus konkrētajiem noteikumiem, kas saistīti ar GS1 prefiksiem no 20 līdz 29.

X-izmērs (X-dimention) 
Standartā noteikts šaurākā elementa platums svītrkoda simbolā

Wide-to-narrow ratio 
Plato un šauro elementu platumu attiecība tādās simbolikās kā ITF-14, kurās ir divi dažādi elementu platumi.